Ελλάδα

Hellenic Ministry of Labour and Social Affairs

No map yet

Τοποθεσία
29, Stadiou str.
10110
Athens, Greece
Ελλάδα

Προφίλ χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Δικτυακός τόπος

http://www.ypakp.gr

Ειδικός δικτυακός τόπος του OiRA

https://www.ypakp.gr/index.php?ID=ieBjkSZtRNp18HK9#6585

Εργαλεία εταίρων OiRA

Προβολή 1 - 5 από 30

Παρασκευή τροφίμων & ποτών

Ελλάδα

Ελληνικά

Παραγωγή τροφίμων

Παρασκευή τροφίμων & ποτών

Ελλάδα

Ελληνικά

Παραγωγή ποτών

Μεταποίηση

Ελλάδα

Ελληνικά

Παραγωγή πλαστικών προϊόντων

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

Ελλάδα

Ελληνικά

Γεωργία

Διαχείριση αποβλήτων

Ελλάδα

Ελληνικά

Υπηρεσίες συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων & ανακύκλωσης