Rollid ja Kohustused

Euroopas põhineb töötajate ohutuse ja tervise kaitsmine riskide analüüsil ja juhtimisel. Riskihindamise tõhusaks rakendamiseks peavad kõik sellega otseselt seotud inimesed selgelt mõistma nii õiguslikku tausta, kontseptsioone, riskihindamise protsessi kui ka peamiste osapoolte rolli1.

Töötajate rollid ja kohustused

Tähtis on kaasata riskihindamisse töötajad. Nad tunnevad probleeme ja teavad täpselt, mis tegelikult ülesannete või toimingute käigus juhtub, ning seetõttu peaksid nad hindamises osalema. Toimivate ennetusmeetmete väljatöötamiseks on tihti vaja nende praktilisi teadmisi või asjatundlikkust.

Töötajate osalus ei ole lihtsalt õigus, vaid see on väga oluline, et tööohutuse ja töötervishoiu juhtimine tööandjate poolt oleks tõhus ja tulemuslik.

Töötajatel ja/või nende esindajatel on õigus/kohustus:

 • osaleda riskihindamise korraldamise ja riskihindajate valimise aruteludes;
 • osaleda riskihindamises;
 • teatada juhtivtöötajatele või tööandjatele märgatud riskidest;
 • teatada muutustest töökohal;
 • saada teavet enda ohutust ja tervist ohustavatest riskidest ja selliste riskide kõrvaldamiseks või vähendamiseks vajalikest meetmetest;
 • osaleda kasutusele võetavate ennetus- ja kaitsemeetmete otsustamises;
 • paluda tööandjal võtta asjakohaseid meetmeid ning esitada ettepanekuid ohtude vähendamiseks või ohu kõrvaldamiseks selle tekkimisel;
 • teha ohutu töökeskkonna loomisel tööandjaga koostööd;
 • saada väljaõpet/juhtnööre kehtestatavate meetmete kohta;
 • hoolitseda nii palju kui võimalik enda ja oma tegudega mõjutatavate isikute ohutuse ja tervise eest vastavalt tööandja antud väljaõppele ja juhtnööridele.

Peale selle on oluline juhendada töötajate esindajaid, et nad mõistaksid riskihindamist ja oma rolli selles.

OiRA vahendid pakuvad erinevaid võimalusi töötajate ja nende esindajate kaasamiseks ja teavitamiseks, nt vahendite või lõpparuannete sisu jagamine või mõnel juhul keerukamad lähenemisviisid. Tutvuge oma riiklike vahendite pakutavate eri võimalustega, nagu koolitused ja veebipõhises riskihindamises otse osalemise kutsed. 

Tööandjate ülesanded ja kohustused

Tööandjad peaksid hoolikalt kaaluma, mida nad kavatsevad teha, et täita oma kohustust korraldada riskihindamine ja kehtestada töötajate ohutuse ja tervise kaitseks vajalikud meetmed. On soovitatav, et nad järgiksid seejuures loetletud etappe: 

 • hindamise tellimine, korraldamine ja koordineerimine;
 • pädevate isikute määramine hindamise teostamiseks; riskihindamise võivad teha:
  • tööandjad ise;
  • tööandja määratud töötajad;
  • välised hindajad ja teenuseosutajad, kui töökohal puudub pädev personal.
 • töötajate esindajatega konsulteerimine hindamist teostavate isikute ametisse nimetamise korra üle;
 • vajaliku teabe, koolituse, ressursside ja toe pakkumine hindajatele, kui need on tööandja enda töötajad;
 • piisava kooskõlastatuse tagamine hindajate vahel (kui asjakohane);
 • juhtkonna kaasamine ja töötajate osaluse soodustamine;
 • riskihindamise läbivaatamise korra kindlaksmääramine;
 • tagamine, et ennetus- ja kaitsemeetmed kajastaksid hindamise tulemusi;
 • tagamine, et riskihindamine oleks dokumenteeritud;
 • kaitse- ja ennetusmeetmete seire, et tagada nende jätkuv tõhusus;
 • töötajate ja/või nende esindajate teavitamine hindamise tulemustest ja võetud meetmetest (neile dokumentide edastamine).