O orodju OiRA

Spletno interaktivno orodje za ocenjevanje tveganj OiRA (Online Interactive Risk Assessment) je spletna platforma, ki omogoča razvoj orodij za ocenjevanje sektorskih tveganj v več jezikih na lahek in standardiziran način.

Razvija in vzdržuje ga Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), temelji pa na nizozemskem orodju za oceno tveganja RI&E.

Zakaj je bilo orodje OiRA razvito?

Ustrezna ocena tveganja je ključna za zdrava delovna mesta. Vendar je izvedba ocen tveganj lahko precej zahtevna, zlasti za mikro in mala podjetja, ki morda nimajo dovolj virov ali zadostnega znanja o varnosti in zdravju pri delu, da bi to oceno uspešno izvedla.

Zato so tu orodja OiRA. To je prva pobuda na ravni EU, ki evropska mikro in mala podjetja spodbuja k izvedbi ocene tveganja z uporabo orodij, ki so jih razvili nacionalni organi in socialni partnerji  (združenja delodajalcev in delojemalcev) – na ravni EU in držav članic.

Kateri so cilji orodja OiRA?

 • Na evropski ravni:
  • zvišati število evropskih mikro in malih podjetij, ki ocenjujejo in obvladujejo svoja poklicna tveganja;
  • z ustrezno oceno tveganj prispevati k zmanjšanju števila delovnih nesreč in poklicnih bolezni ter izboljšati delovne pogoje;
  • z ustrezno oceno tveganj pomagati podjetjem, da postanejo bolj konkurenčna (na primer tako, da znižajo stroške, povezane z delovnimi nesrečami in poklicnimi boleznimi, zmanjšajo število bolniških odsotnosti itd.).
 • Na nacionalni in sektorski ravni:
  • mikro in malim podjetjem na njihovih spletnih straneh omogočiti uporabo praktičnih orodij OiRA in spodbujati njihovo rabo;
  • prispevati k nacionalnim ciljem glede zmanjšanja števila poklicnih bolezni in delovnih nesreč tako, da se podjetjem omogoči raba orodij OiRA.
 • Na ravni podjetij:
  • omogočati varnost in zdravje delavcev (splošna dolžnost delodajalcev in podjetij) s spodbujanjem rabe orodij OiRA na ravni podjetij in proizvodnje, na ta način pa vzpostaviti celoviti postopek ocenjevanja tveganj;
  • uporabnikom približati postopek ocenjevanja tveganj;
  • izboljšati delovne pogoje s spodbujanjem rabe orodja z namenom ocenjevanja poklicnih tveganj, na ta način pa izboljšati uspešnost podjetij.

Kako orodje OiRA deluje?

OiRA je spletna platforma, ki jo sestavljajo generator orodij OiRA (kjer lahko razvijalci ustvarijo sektorska orodja) in sektorska orodja OiRA, do katerih lahko mikro in mala podjetja dostopajo prek interaktivne spletne strani.

Generator za orodje OiRA je za organe EU, nacionalne organe in sektorske socialne partnerje na ravni EU in nacionalnih ravneh brezplačen.

Partnerji OiRA lahko z generatorjem orodij OiRA ustvarijo orodja za oceno tveganja za različne sektorje, tveganja ali dejavnosti. Ta orodja se nato dajo na voljo mikro in malim podjetjem, da izvedejo svojo oceno tveganja.