Virov RSS

Viri RSS agencije

Ta stran vsebuje pregled virov RSS (Kaj je RSS?), ki so trenutno na voljo na spletnem naslovu osha.europa.eu. Naročite se na vire RSS (Really Simple Syndication) in prejmite informacije neposredno na svoj računalnik.

Za ogled enega od virov v vašem RSS-zbiralniku (Kaj je zbiralnik):

  1. Kopirajte URL/bližnjico, ki ustreza temi, ki vas zanima.
  2. Prilepite URL v bralnik.

Če uporabljate spletno storitev RSS, uporabite bližnjico:

  1. Kliknite na gumb z bližnjico do vaše storitve.
  2. Kliknite na gumb „Add to Any“, če vaše storitve ni na seznamu.

Splošne informacije