Ocena tveganja – vloge in odgovornosti

V Evropi sta varnost in zdravje delavcev zaščitena s pristopom, ki temelji na oceni in obvladovanju tveganja. Za izdelavo učinkovite ocene tveganja morajo vsi udeleženci dobro razumeti pravni okvir, koncepte, postopek izdelave ocene tveganja in vloge, ki jih morajo odigrati glavni akterji, ki so vključeni v postopek.

Vloge in odgovornosti delavcev

Pomembno je, da delavci sodelujejo pri oceni tveganja in da so vanjo vkljuceni, saj poznajo težave in podrobnosti o tem, kaj se resnicno dogaja, ko opravljajo svoje naloge ali aktivnosti. Poleg tega sta njihovo prakticno znanje in usposobljenost pogosto potrebna za razvoj izvedljivih preventivnih ukrepov.

Sodelovanje delavcev ni le pravica, ampak je tudi temeljnega pomena za delodajalčevo uspešno in učinkovito upravljanje varnosti in zdravja pri delu.

Delavci in/ali njihovi predstavniki imajo pravico/dolžnost, da:

 • se delodajalec z njimi posvetuje o nacinu organizacije ocene tveganja in imenovanju oseb, ki bodo to nalogo opravile;
 • sodelujejo pri oceni tveganja;
 • svoje nadrejene ali delodajalce opozorijo na tveganja, ki so jih opazili;
 • porocajo o spremembah na delovnem mestu;
 • so obvešceni o tveganjih za njihovo varnost in zdravje ter ukrepih, potrebnih za odpravljanje ali zmanjšanje teh tveganj;
 • so vkljuceni v postopek odlocanja o uvedbi preventivnih in varnostnih ukrepih;
 • zaprosijo delodajalca, naj sprejme ustrezne ukrepe, in predlagajo možne rešitve za zmanjšanje nevarnosti ali odstranitev njenega glavnega vzroka;
 • s svojim sodelovanjem prispevajo k temu, da lahko delodajalec zagotavlja varno delovno okolje;
 • se usposabljajo/se jih pouci o sprejetih ukrepih;
 • v najvecji možni meri skrbijo za svojo varnost in zdravje ter za varnost in zdravje drugih oseb, na katere vplivajo s svojimi dejanji, skladno z usposabljanjem in navodili, ki jih zagotovi delodajalec.

Poleg tega je pomembno, da so delavci in njihovi predstavniki ustrezno usposobljeni, tako da razumejo oceno tveganja in svojo vlogo v njej.

Orodja OiRA omogočajo različne možnosti za vključevanje in obveščanje delavcev in njihovih predstavnikov, kot so razširjanje vsebine orodij ali končnih poročil ali v nekaterih primerih podrobnejši pristopi.

V nacionalnih orodjih si oglejte različne možnosti, kot so usposabljanja in povabila k neposrednemu spletnemu prispevku k oceni tveganja. 

Vloge in odgovornosti delodajalca

Delodajalci morajo skrbno pripraviti, kar nameravajo storiti, da bi izpolnili svojo odgovornost in opravili oceno tveganja ter uvedli ukrepe, potrebne za varnost in zdravje delavcev.

Priporoča se, da to storijo po navedenih korakih: 

 • naročanje, organiziranje in usklajevanje ocenjevanja;
 • imenovanje pristojnih oseb za ocenjevanje; oceno tveganja lahko izvedejo:
  •  
  • sami delodajalci,
  • delavci, ki jih določijo delodajalci,
  • zunanji ocenjevalci in ponudniki storitev, če na delovnem mestu ni usposobljenega osebja;
 • posvetovanje s predstavniki delavcev o ureditvah za imenovanje tistih, ki bodo ocenjevali;
 • zagotavljanje potrebnih informacij, usposabljanja, virov in podpore ocenjevalcem, ki so delodajalčevi delavci;
 • zagotavljanje ustreznega usklajevanja med ocenjevalci (kjer je ustrezno);
 • vključevanje vodstva in spodbujanje sodelovanja delovne sile;
 • določanje ureditev, ki jih je treba sprejeti za pregled in revizijo ocene tveganja;
 • zagotavljanje, da preventivni in zaščitni ukrepi upoštevajo rezultate ocene;
 • zagotavljanje, da je ocena tveganja dokumentirana;
 • spremljanje zaščitnih in preventivnih ukrepov za zagotovitev ohranjanja njihove učinkovitosti;
 • obveščanje delavcev in/ali njihovih predstavnikov o rezultatih ocenjevanja in uvedenih ukrepih (omogočanje dostopa do dokumentacije).