Σχετικά με το OiRA

Το OiRA – Επιγραμμικό Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου – είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας εργαλείων εκτίμησης κινδύνου ανά τομέα σε διάφορες γλώσσες με εύκολο και τυποποιημένο τρόπο.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ανέπτυξε και διαχειρίζεται πλατφόρμα βάσει του ολλανδικού εργαλείου εκτίμησης κινδύνων RI&E.

Για ποιους λόγους αναπτύχθηκε το έργο OiRA;

Η ορθή εκτίμηση των κινδύνων αποτελεί προϋπόθεση για υγιείς χώρους εργασίας. Ωστόσο, η διενέργεια της εκτίμησης κινδύνων μπορεί να αποβεί απαιτητικό έργο, ειδικότερα για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) που ενδέχεται να μην διαθέτουν τους πόρους ή την τεχνογνωσία στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) ώστε να εκτιμήσουν αποτελεσματικά τους κινδύνους.

Σκοπός του OiRA είναι να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις. Είναι η πρώτη πρωτοβουλία σε επίπεδο Ένωσης η οποία ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές ΠΜΜΕ να εκτιμήσουν τους κινδύνους στους χώρους εργασίας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που ανέπτυξαν εθνικές αρχές και κοινωνικοί εταίροι (οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων) – σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών.

Ποιοι είναι οι στόχοι του OiRA;

 • Σε ευρωπαϊκό επίπεδο:
  • αύξηση του αριθμού των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Ευρώπη που εφαρμόζουν διαδικασίες εκτίμησης και διαχείρισης των επαγγελματικών τους κινδύνων
  • συμβολή (με την κατάλληλη εκτίμηση κινδύνων) στη μείωση του αριθμού εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και στη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών
  • παροχή βοήθειας (μέσω κατάλληλης εκτίμησης κινδύνων) σε επιχειρήσεις προκειμένου να καταστούν πιο ανταγωνιστικές (μειώνοντας τις δαπάνες που προκύπτουν από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές νόσους, μειώνοντας το ποσοστό των αναρρωτικών αδειών, κ.λπ.).
  • Σε εθνικό και τομεακό επίπεδο:
   • παροχή πρακτικών εργαλείων OiRA σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις μέσω των δικτυακών τους τόπων και προώθηση της χρήσης τους
   • συμβολή στον στόχο κάθε κράτους αναφορικά με τη μείωση του αριθμού επαγγελματικών ασθενειών και εργατικών ατυχημάτων θέτοντας στη διάθεση των επιχειρήσεων τα εργαλεία OiRA.
  • Σε επίπεδο επιχειρήσεων:
   • διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων (γενική υποχρέωση των εργοδοτών και των επιχειρήσεων) μέσω της ενθάρρυνσης της χρήσης των εργαλείων OiRA σε επίπεδο διοίκησης και παραγωγής, στο πλαίσιο ορθής διαδικασίας εκτίμησης κινδύνων
   • αποσαφήνιση της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνων
   • βελτίωση των εργασιακών συνθηκών μέσω της προώθησης της χρήσης του εργαλείου για την εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων και, κατ' επέκταση, βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων.

  Πώς λειτουργεί το OiRA;

  Το OiRA είναι μια επιγραμμική πλατφόρμα η οποία αποτελείται από το λογισμικό δημιουργίας εργαλείων OiRA (με το οποίο οι υπεύθυνοι ανάπτυξης δημιουργούν εργαλεία ανά τομέα) και τα τομεακά εργαλεία OiRA, τα οποία είναι προσβάσιμα στις ΠΜΜΕ μέσω διαδραστικού δικτυακού τόπου.

  Το λογισμικό δημιουργίας εργαλείων OiRA παρέχεται χωρίς επιβάρυνση στους τομεακούς κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και στις αρχές της ΕΕ και των κρατών μελών.

  Οι εταίροι του OiRA μπορούν να χρησιμοποιούν το λογισμικό ανάπτυξης εργαλείων OiRA για να δημιουργούν εργαλεία εκτίμησης κινδύνου για διάφορους τομείς, κινδύνους ή δραστηριότητες. Στη συνέχεια, τα εργαλεία αυτά τίθενται στη διάθεση των ΠΜΜΕ για τη διεξαγωγή των εκτιμήσεων κινδύνου τους.