Τομεακοί κοινωνικοί εταίροι

Οι κοινωνικός διάλογος συνίσταται σε συζητήσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις και κοινές δράσεις στις οποίες συμμετέχουν οργανώσεις που εκπροσωπούν τα δύο μέρη της βιομηχανίας (εργοδότες και εργαζομένους).

Ο EU-OSHA συνεργάζεται στενά με τις επιτροπές τομεακού κοινωνικού διαλόγου της ΕΕ για την ανάπτυξη εργαλείων OiRA για συγκεκριμένους τομείς (κυρίως στα αγγλικά και με βάση τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ), με σκοπό την προσαρμογή τους, σε ένα δεύτερο στάδιο, προς το εκάστοτε εθνικό πλαίσιο.