Εταίροι

Η κοινότητα OiRA απαρτίζεται από τους φορείς και τα άτομα που αναπτύσσουν εργαλεία OiRA. Στόχος της είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη των εργαλείων OiRA ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή γνώσης και ορθών πρακτικών σχετικά με τα εργαλεία, προωθώντας τη συνεργασία, ενισχύοντας τις υφιστάμενες σχέσεις στην κοινότητα και δημιουργώντας νέες.

Ποια είναι τα μέλη της κοινότητας OiRA;

 • Οι τομεακοί κοινωνικοί εταίροι σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών (οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων)
 • Αρχές σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών (υπουργεία, επιθεωρήσεις εργασίας, ινστιτούτα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), κ.λπ.).

Τα μέλη της κοινότητας διατηρούν τακτική επαφή με τον EU-OSHA, πραγματοποιούν ετήσιες συναντήσεις με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργάζονται ανταλλάσσοντας περιεχόμενο για τα εργαλεία OiRA, υλικό προώθησης κ.λπ.


Θέλετε να συμμετάσχετε στην κοινότητα OiRA;

Όλα τα μέλη δεσμεύονται:

 • να αναπτύσσουν εργαλεία OiRA ή να προσαρμόζουν υφιστάμενα εργαλεία OiRA σε συγκεκριμένους τομείς και στην εθνική νομοθεσία
 • να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τελικών χρηστών (εργοδοτών και εργαζομένων από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) ή οργανισμούς) ώστε να διασφαλίζεται ότι τα εργαλεία OiRA ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τελικών χρηστών (ιδίως κατά το δοκιμαστικό στάδιο)
 • να επικαιροποιούν το περιεχόμενο των εργαλείων OiRA σε τακτική βάση
 • να διαδίδουν τα εργαλεία OiRA και, στο μέτρο του εφικτού, να παρέχουν βοήθεια στους τελικούς χρήστες
 • να συνεργάζονται με τον EU-OSHA και να παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με το λογισμικό δημιουργίας εργαλείων, το υλικό και το μοντέλο διάδοσης
 • να συμμετέχουν σε αξιολογήσεις του έργου OiRA (υπό τη διαχείριση του EU-OSHA)
 • να θέτουν στη διάθεση των άλλων μελών της κοινότητας OiRA τα εργαλεία που αναπτύσσουν και να μοιράζονται μαζί τους τις εμπειρίες και τις γνώσεις που αποκτούν στην πορεία.

Θέλετε να συμμετάσχετε στην κοινότητα OiRA;

 • Είναι κοινώς αποδεκτό ότι απαιτείται σε επίπεδο ΕΕ συνεργασία για την ανάπτυξη εργαλείων εκτίμησης κινδύνου, ιδίως στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και της περιορισμένης διαθεσιμότητας πόρων.
 • Συγκέντρωση προσπαθειών και πόρων σε επίπεδο ΕΕ: Τα μέλη της κοινότητας OiRA βασίζονται στις εν εξελίξει δραστηριότητες ή στα επιτεύγματα των άλλων μελών.
 • Η κοινότητα OiRA προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των μελών και ερευνητών της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
 • Στο πλαίσιο του έργου δημιουργούνται επαφές, ενισχύονται συνεργασίες και καθιερώνονται νέοι τρόποι ανταλλαγής πληροφοριών.

Θέλετε να συμμετάσχετε στην κοινότητα OiRA;

Οι κοινωνικοί εταίροι ή τα εθνικά ινστιτούτα ή οι αρχές που επιθυμούν να γίνουν μέλη της κοινότητας OiRA καλούνται να διαβάσουν πρώτα το Μνημόνιο συμφωνίας OiRA, στο οποίο βασίζεται η συνεργασία με τον EU-OSHA (οφείλουν να το υπογράψουν όλα τα μέλη της κοινότητας OiRA). Κατόπιν, εάν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε, ενημερώστε τον εθνικό εστιακό πόλο της χώρας σας.

Όσον αφορά την πολιτική σύναψης εταιρικών σχέσεων OiRA, δίνεται προτεραιότητα σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών. Όσον αφορά επιχειρήσεις ή οργανισμούς και χώρες εκτός ΕΕ, ο EU-OSHA παρέχει δυνατότητα δωρεάν μεταφόρτωσης του λογισμικού δημιουργίας εργαλείων OiRA (διαδικτυακή εφαρμογή για την ανάπτυξη εργαλείων εκτίμησης κινδύνου).

Επισημαίνεται ότι:

 • Για τη χρήση αυτού του λογισμικού απαιτείται εξοικείωση με το περιβάλλον Plone.
 • Ο EU-OSHA επικαιροποιεί διαρκώς το λογισμικό.
 • Ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής OiRA παρέχεται στο πλαίσιο Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης.