Σκοπός της εκτίμησης κινδύνου

Οι εργοδότες σε όλους τους χώρους εργασίας έχουν τη γενική υποχρέωση να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας. Σκοπός της εκτίμησης κινδύνου είναι να προσφέρει στον εργοδότη τη δυνατότητα να λάβει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την προστασία των εργαζομένων.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

  • εξάλειψη και πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων.

  • παροχή πληροφοριών στους εργαζομένους·

  • παροχή εκπαίδευσης στους εργαζομένους·

  • παροχή της οργάνωσης και των μέσων που θα επιτρέψουν την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων.

Παρόλο που η εκτίμηση κινδύνου έχει ως στόχο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, στην πράξη δεν είναι πάντοτε εφικτό κάτι τέτοιο. Σε εκείνες τις περιπτώσεις λοιπόν όπου η εξάλειψη των κινδύνων είναι αδύνατη, η επιδίωξη είναι να μειώνονται και να τίθενται υπό έλεγχο οι μη εξαλειφθέντες κίνδυνοι. Σε μεταγενέστερο στάδιο και στο πλαίσιο ενός προγράμματος αναθεώρησης, οι εν λόγω εναπομείναντες κίνδυνοι θα επανεκτιμώνται και η δυνατότητα εξάλειψης του κινδύνου θα μπορεί να επανεξεταστεί, ενδεχομένως με βάση νεοαποκτηθείσες γνώσεις.

Η εκτίμηση κινδύνου πρέπει να είναι δομημένη και να εφαρμόζεται με στόχο να βοηθάει τους εργοδότες:

  • να προσδιορίσουν τις πγές κινδύνων που εμφανίζονται στο χώρο εργασίας και να αξιολογήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις πηγές αυτές, να ορίσουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των υπαλλήλων τους και λοιπών εργαζομένων στο πλαίσιο τήρησης των κατά νόμο απαιτήσεων·

  • να αξιολογούν τους κινδύνους προκειμένου να πραγματοποιούν τις καλύτερα τεκμηριωμένες επιλογές όσον αφορά τον εξοπλισμό εργασίας, τις χημικές ουσίες ή τα παρασκευάσματα που χρησιμοποιούν, τη διαρρύθμιση των χώρων εργασίας και την οργάνωση της εργασίας·

  • να ελέγξουν εάν τα μέτρα που εφαρμόζονται είναι επαρκή·

  • να ορίσουν προτεραιότητες όσον αφορά την ανάληψη δράσης σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η λήψη περαιτέρω μέτρων ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης·

  • να βεβαιωθούν οι ίδιοι και οι αρμόδιες αρχές, οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους ότι όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία έχουν ληφθεί υπόψη και ότι έχει πραγματοποιηθεί η πλέον έγκυρη και ενημερωμένη εκτίμηση ως προς τους κινδύνους και τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας·

  • να διασφαλίσουν ότι τα προληπτικά μέτρα και οι μέθοδοι εργασίας και παραγωγής που κρίθηκαν απαραίτητες και τέθηκαν σε εφαρμογή μετά από εκτίμηση κινδύνου, συνέβαλαν πραγματικά στην βελτίωση του επιπέδου της προστασίας των εργαζομένων.