Εκτίμηση κινδύνου

Η εκτίμηση κινδύνων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής προσέγγισης για την πρόληψη των επαγγελματικών ατυχημάτων και της κακής κατάστασης της υγείας.

Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που συμβαίνει αυτό. Εάν η διαδικασία εκτίμησης κινδύνου — το αρχικό στάδιο της προσέγγισης για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας- δεν πραγματοποιηθεί σωστά ή δεν πραγματοποιηθεί καθόλου, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν ή να εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης.

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια εργαζόμενοι στην ΕΕ είτε τραυματίζονται είτε βλάπτουν σοβαρά την υγεία τους κατά την εργασία. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η εκτίμηση κινδύνου είναι τόσο σημαντική και αποτελεί προϋπόθεση για υγιείς χώρους εργασίας. Η εκτίμηση κινδύνου αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που επιτρέπει στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς να εφαρμόζουν ενεργή πολιτική διαχείρισης των κινδύνων στο χώρο εργασίας.

Για τους παραπάνω λόγους, είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις όλων των ειδών και μεγεθών να διενεργούν τακτικές εκτιμήσεις κινδύνου. Για τους λόγους αυτούς, είναι σημαντική η τακτική διεξαγωγή εκτιμήσεων σε επιχειρήσεις κάθε είδους και μεγέθους. Η σωστή εκτίμηση κινδύνου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση ότι όλοι οι συναφείς κίνδυνοι (όχι μόνο οι άμεσοι και οι προφανείς) λαμβάνονται υπόψη, τον έλεγχο της αποδοτικότητας των μέτρων ασφάλειας που έχουν υιοθετηθεί, την καταγραφή των αποτελεσμάτων της εκτίμησης και την τακτική αναθεώρηση της εκτίμησης, ώστε να παραμένει επίκαιρη.

Η Οδηγία-πλαίσιο 89/391. αποτελεί το πιο σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου. Η εν λόγω οδηγία έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία και, ως εκ τούτου, οι εγκαταστάσεις σε όλα τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διενεργούν εκτίμηση των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία. Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να θεσπίζουν αυστηρότερες διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων τους (για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγξετε την ειδική νομοθεσία που ισχύει σχετικά με την εκτίμηση κινδύνων στη χώρα σας). Στα εθνικά εργαλεία OiRA, οι εταίροι μας έχουν ήδη λάβει υπόψη την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Ορισμοί

Πηγές κινδύνου

Πηγή κινδύνου είναι ο,τιδήποτε μπορεί να προκαλέσει βλάβη — υλικά εργασίας, εξοπλισμός, μέθοδοι ή πρακτικές εργασίας.

Κίνδυνοι

Κίνδυνος είναι η πιθανότητα, μεγάλη ή μικρή, να υποστεί κάποιος σωματική ή άλλη βλάβη από κάποια πηγή κινδύνου.

Εκτίμηση κινδύνου

Η εκτίμηση κινδύνου είναι η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, που προκύπτουν από υπαρκτούς κινδύνους (πηγές κινδύνου). Πρόκειται για μια συστηματική εξέταση όλων των πτυχών της εργασίας, η οποία μελετά:

  • τι θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη

  • κατά πόσον θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου ή όχι,

  • ποια προληπτικά ή προστατευτικά μέτρα έχουν θεσπιστεί ή πρέπει να θεσπιστούν για τον έλεγχο των κινδύνων.