ρόλοι και ευθύνες

Η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στην Ευρώπη προστατεύεται μέσω μιας προσέγγισης βασισμένης στην εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνου. Προκειμένου να διεξαχθεί επιτυχής εκτίμηση κινδύνου στο χώρο εργασίας, απαιτείται από όλους όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία η σαφής κατανόηση του νομικού πλαισίου, των βασικών εννοιών, της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου και του ρόλου που πρόκειται να διαδραματίσουν οι βασικοί παράγοντες που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Ρόλοι και ευθύνες των εργαζομένων

Έχει σημασία να συμμετέχουν οι εργαζομένοι στην εκτίμηση κινδύνου. Καθώς γνωρίζουν τα προβλήματα και τις λεπτομέρειες του τι πραγματικά συμβαίνει κατά την εκτέλεση των εργασιών και των δραστηριοτήτων τους, θα πρέπει να εμπλέκονται στη διαδικασία εκτίμησης. Οι πρακτικές γνώσεις ή ικανότητες είναι συχνά απαραίτητες για τον σχεδιασμό λειτουργικών προληπτικών μέτρων.

Töötajate osalus ei ole lihtsalt õigus, vaid see on väga oluline, et tööohutuse ja töötervishoiu juhtimine tööandjate poolt oleks tõhus ja tulemuslik.

Οι εργαζόμενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους έχουν το δικαίωμα/καθήκον:

 • να παρέχουν συμβουλές σχετικά με ρυθμίσεις στην οργάνωση της εκτίμησης κινδύνου και σχετικά με τον ορισμό των ατόμων που θα αναλάβουν να φέρουν σε πέρας τη διαδικασία
 • να συμμετέχουν στην εκτίμηση κινδύνου
 • να εφιστούν την προσοχή στους επόπτες ή τους εργοδότες σχετικά με πιθανούς κινδύνους που έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους
 • να αναφέρουν τυχόν μεταβολές στο χώρο εργασίας
 • να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους και τα μέτρα που απαιτούνται για την εξάλειψη ή τη μείωση των κινδύνων αυτών
 • να συμμετέχουν στη διαδικασία απόφασης σχετικά με τα προληπτικά ή προστατευτικά μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν
 • να ζητούν από τον εργοδότη να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και να υποβάλλει προτάσεις προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν ή να εξαληφθούν τελείως οι κίνδυνοι στην πηγή τους
 • να συνεργάζονται για να βοηθούν τον εργοδότη στις προσπάθειές του να εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας
 • να λαμβάνουν εκπαίδευση ή οδηγίες σχετικά με τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν
 • να φροντίζουν στο μέτρο του δυνατού για την ασφάλεια και την υγεία τους, καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις ενέργειές τους σύμφωνα με την εκπαίδευση και τις οδηγίες που έχουν λάβει από τους εργοδότες τους

Επιπλέον, είναι σημαντικό να έχει δοθεί στους εκπροσώπους των εργαζομένων εκείνη η εκπαίδευση που θα τους επιτρέψει να κατανοούν την εκτίμηση κινδύνου και το ρόλο τους σε αυτήν.

Τα εργαλεία OiRA παρέχουν διάφορες δυνατότητες για τη συμμετοχή και την ενημέρωση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, όπως ανταλλαγή του περιεχομένου των εργαλείων ή των τελικών εκθέσεων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, προσφέρουν πιο σύνθετες προσεγγίσεις. Συμβουλευτείτε τα εθνικά σας εργαλεία για να ανακαλύψετε τις διάφορες επιλογές, όπως προγράμματα κατάρτισης και προσκλήσεις για την άμεση επιγραμμική συμβολή σας στην εκτίμηση κινδύνου. 

Ρόλοι και αρμοδιότητες των εργοδοτών

Οι εργοδότες θα πρέπει να προετοιμάζουν προσεκτικά τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβούν προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν στο πλαίσιο της διενέργειας εκτίμησης κινδύνου και να θεσπίσουν τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Συνιστάται στους εργοδότες να προβαίνουν στις ενέργειες αυτές ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρθηκαν: 

 • ανάθεση, οργάνωση και συντονισμός της εκτίμησης·
 • ανάθεση των εκτιμήσεων κινδύνου σε ικανά άτομα· τα άτομα που διενεργούν την εκτίμηση κινδύνου μπορούν να είναι:
  • οι ίδιοι οι εργοδότες·
  • εργαζόμενοι που ορίζονται από τους εργοδότες·
  • εξωτερικοί αξιολογητές και πάροχοι υπηρεσιών, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα στο χώρο εργασίας.
 • διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων σχετικά με τις ρυθμίσεις για τον καθορισμό των ατόμων που θα πραγματοποιήσουν τις εκτιμήσεις·
 • παροχή της απαραίτητης ενημέρωσης, κατάρτισης, πόρων και στήριξης στους αξιολογητές που είναι υπάλληλοι του εργοδότη·
 • διασφάλιση επαρκούς συντονισμού μεταξύ των αξιολογητών (κατά περίπτωση)·
 • συμμετοχή της διοίκησης και ενθάρρυνση της συμμετοχής του προσωπικού·
 • καθορισμός των ρυθμίσεων που πρέπει να θεσπιστούν για την επανεξέταση και την αναθεώρηση της εκτίμησης κινδύνου·
 • διασφάλιση ότι τα μέτρα πρόληψης και προστασίας λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα της εκτίμησης·
 • διασφάλιση της τεκμηρίωσης της εκτίμησης κινδύνου·
 • παρακολούθηση των μέτρων πρόληψης και προστασίας για τη διασφάλιση της διατήρησης της αποτελεσματικότητάς τους·
 • ενημέρωση των εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων τους σχετικά με τα αποτελέσματα της εκτίμησης και τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί (θέτοντας τα αρχεία στη διάθεσή τους).