Kaip atlikti rizikos vertinimą?

ES lygmeniu nėra nustatytų taisyklių, kaip turėtų būti atliekamas rizikos vertinimas (turite pasidomėti, kokie rizikos vertinimo teisės aktai taikomi jūsų šalyje). Tačiau atliekant rizikos vertinimą visada reikėtų atsižvelgti į du principus:

 • planuodami rizikos vertinimą atsižvelkite į visus susijusius pavojus ir rizikos veiksnius (pavyzdžiui, nepamirškite tokių užduočių kaip valymas, kuris gali būti atliekamas neįprastomis darbo valandomis, arba pagalbinių skyrių, pavyzdžiui, atliekų presavimo);

 • nustačius rizikos veiksnį, visų pirma svarstoma, ar jį galima pašalinti.

OiRA priemonės yra skirtos padėti įstaigoms šiame procese. Jos padeda struktūriškai atlikti rizikos vertinimą ir suteikia daug praktinių sprendimų, kuriais naudotojas gali vadovautis imdamasis veiksmų. Nacionaliniai OiRA partneriai rūpinasi, kad nacionaliniu lygmeniu būtų atsižvelgta į įvairias galimas konkretaus sektoriaus rizikos rūšis. 

Europos rizikos darbovietėje vertinimovadove siūloma rizikos vertinimą dalinti į kelis etapus. Tai nėra vienintelis rizikos vertinimo metodas. Riziką galima vertinti įvairiai. Nėra vieno visiems tinkamo rizikos vertinimo būdo. Įvairioms aplinkybėms tinka įvairūs metodai.

Vieno „teisingo“ būdo rizikos vertinimui atlikti nėra – skirtingomis aplinkybėmis gali būti taikomi skirtingi metodai. Daugumai įmonių, ypač mažosioms ir vidutinėms, turėtų tikti toliau pateiktas laipsniškas metodas (apimantis rizikos valdymo elementus).

 • 1 etapas. Nustatyti pavojus ir asmenis, kuriems jie kyla
  • Nustatyti, kas darbe gali sukelti žalą ir darbuotojus, kuriems gali kilti pavojus.
 • 2 etapas. Įvertinti rizikos veiksnius ir nustatyti prioritetus
  • Įvertinti esamus rizikos veiksnius (galimos žalos sunkumą ir tikimybę) ir išdėstyti juos pagal svarbą (nustatyti prioritetus).
 • 3 etapas. Priimti sprendimus dėl prevencinių veiksmų ir juos įgyvendinti
  • Nustatyti tinkamas rizikos šalinimo ar kontrolės priemones ir imtis veiksmų. Įdiegti prevencines ir apsaugos priemones pagal prioritetų planą.
 • 4-asis etapas. Stebėsena ir peržiūra
  • Vertinimo procedūra turėtų būti reguliariai peržiūrima, prireikus keičiama, kad atitiktų esamą padėtį.

Visos OiRA priemonės rengiamos laikantis pirmiau minėtų etapų .

Rizikos vertinimo dokumentavimas

Informacija apie rizikos darbo vietoje vertinimo rezultatus turėtų būti saugoma. Ji gali būti naudojama kaip pagrindas:

 • informacijai atitinkamiems asmenims perduoti;
 • įvertinti, ar įgyvendintos būtinosios priemonės;
 • įrodymams priežiūros institucijoms pateikti;
 • peržiūrai atlikti pasikeitus aplinkybėms.

Būtiniausia informacija, kurią rekomenduojama protokoluoti:

 • tyrimą atliekančio (-ių) asmens (-ų) pavardė (-ės) ir pareigos,

 • nustatyti pavojai ir rizikos veiksniai,

 • su konkrečiais rizikos veiksniais susiduriančios darbuotojų grupės,

 • būtinos apsaugos priemonės,

 • informacija apie priemonių taikymą, pavyzdžiui, atsakingo asmens pavardė ir data,

 • informacija apie tolesnę stebėseną ir peržiūrą, nurodant datas ir atsakingus asmenis,

 • informacija apie darbuotojų ir jų atstovų dalyvavimą vertinant riziką.

Vertinimo protokolai turėtų būti rengiami konsultuojantis su darbuotojais ir (arba) jų atstovais bei jiems dalyvaujant ir pateikiami susipažinti. Atitinkami darbuotojai bet kuriuo atveju turėtų būti informuojami apie kiekvieno vertinimo, susijusio su jų darbo vieta, rezultatus ir veiksmus, kurių bus imtasi atlikus vertinimą.

Naudojantis OiRA priemonėmis rengiamos įvairios ataskaitos, kuriose pateikiama informacija apie atliktą rizikos vertinimą ir priemones, kurių nuspręsta imtis.