Partneriai

OiRA bendruomenei priklauso OiRA priemones kuriančios organizacijos ir žmonės. Jos tikslas – supaprastinti OiRA priemonių kūrimą raginant keistis priemonėmis, žiniomis ir gerąja patirtimi, skatinant bendradarbiavimu pagrįstą darbą, stiprinant esamus ir kuriant naujus ryšius bendruomenėje.

Kas priklauso OiRA bendruomenei?

 • ES ir nacionaliniu lygmenimis veikiantys sektoriaus socialiniai partneriai (darbdavių ir darbuotojų organizacijos);
 • ES ir nacionalinės institucijos (ministerijos, darbo inspekcijos, darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) institutai ir kt.)

Bendruomenės nariai nuolat bendrauja su EU-OSHA, kartą per metus surengia susitikimą, per kurį keičiamasi informacija ir patirtimi, taip pat vykdo bendrą veiklą dalydamiesi OiRA priemonių turiniu, reklamine medžiaga ir pan.


Norite tapti OiRA bendruomenės nariu?

Visi nariai įsipareigoja:

 • rengti OiRA priemones arba pritaikyti esamas OiRA priemones konkrečiam sektoriui ir pagal nacionalinės teisės aktus;
 • įtraukti galutinius naudotojus (labai mažų ir mažųjų įmonių (LMMĮ) ar organizacijų darbdavius ir darbuotojus), siekiant užtikrinti, kad OiRA priemonės atitiktų faktinius galutinių naudotojų poreikius (ypač bandymo etape);
 • periodiškai atnaujinti OiRA priemonių turinį;
 • platinti OiRA priemones ir, jei įmanoma, teikti pagalbą galutiniams naudotojams;
 • bendradarbiauti su EU-OSHA ir teikti grįžtamąją informaciją apie priemonių rengimo įrankį, teikiamą medžiagą ir platinimo modelį;
 • dalyvauti atliekant OiRA projekto (už kurį bus atsakinga EU-OSHA) vertinimus;
 • keistis su kitais OiRA bendruomenės nariais parengtomis OiRA priemonėmis, taip pat atliekant šį procesą įgyta patirtimi ir žiniomis.

Norite tapti OiRA bendruomenės nariu?

 • Visuotinai sutariama, kad rengiant rizikos vertinimo priemones, reikia bendradarbiauti ES lygmeniu, ypač atsižvelgiant į ekonomikos krizę ir ribotus išteklius.
 • Pastangų ir išteklių sutelkimas ES lygmeniu: OiRA bendruomenės nariai atsižvelgia į kitų narių vykdomą veiklą ar jau atliktą darbą.
 • OiRA skatina ES ir nacionalinio lygmens OiRA bendruomenės narių ir tyrėjų bendradarbiavimą.
 • Vykdant šį projektą kuriami ryšiai, stiprinamas bendradarbiavimas ir nustatomi nauji keitimosi informacija būdai.

Norite tapti OiRA bendruomenės nariu?

Jei esate socialinis partneris arba nacionalinis institutas ar institucija ir norite dalyvauti OiRA veikloje, pirmiausia prašytume perskaityti OiRA susitarimo memorandumą, kuriame išdėstomas bendradarbiavimo su EU-OSHA pagrindas (ir kurį turi pasirašyti visi OiRA bendruomenės nariai). Tuomet, jei susidomėsite, kreipkitės į savo nacionalinį ryšių punktą ir praneškite jiems apie tai.

Kalbant apie OiRA partnerystės politiką, pirmenybė teikiama ES organizacijoms ir ES valstybėms narėms. Ne ES organizacijoms ir ne ES valstybėms narėms EU-OSHA teikia galimybę nemokamai atsisiųsti OiRA priemonių rengimo įrankį (taikomąją žiniatinklio programą, skirtą rizikos vertinimo priemonėms kurti).

Derėtų atsižvelgti į tai, kad:

 • norint naudotis šia programine įranga, reikia būti susipažinus su sistema Plone.
 • EU-OSHA programinę įrangąnuolat nuolat nuolat atnaujina.
 • OiRA programos išeitinis kodas teikiamas pagal viešąją bendrą licenciją.