Rizikos vertinimas

Europoje taikoma nelaimingų atsitikimų darbe ir ligų prevencija pirmiausia grindžiama rizikos vertinimu.

Tam yra pagrįstų priežasčių. Jei rizikos vertinimo procesas – sveikatos ir saugos valdymo metodo pagrindas – atliekamas netinkamai arba iš viso neatliekamas, tikėtina, kad tinkamos prevencinės priemonės nebus nustatytos ar įgyvendintos.

Kiekvienais metais milijonai žmonių Europos Sąjungoje susižeidžia dirbdami ar jų sveikatai padaroma didelė žala darbo vietose. Štai kodėl rizikos vertinimas yra toks svarbus norint sukurti saugias darbo vietas. Rizikos vertinimas yra dinamiškas procesas, padedantis įmonėms ir organizacijoms diegti iniciatyvią darbovietės valdymo politiką.

Dėl šių priežasčių svarbu, kad visų rūšių ir dydžių įmonės reguliariai vertintų riziką. Tinkamas rizikos vertinimas, be kita ko, užtikrina, kad atsižvelgiama į visus susijusius rizikos veiksnius (ne tik tiesioginius ir akivaizdžius), tikrinamas įgyvendinamų saugos priemonių veiksmingumas, protokoluojami vertinimo rezultatai ir vertinimo procesas reguliariai peržiūrimas į jį įtraukiant naujausius duomenis.

Svarbiausias su rizikos vertinimu susijęs Europos teisės aktas yra Pagrindų direktyva 89/391. Ši Direktyva perkelta į nacionalinius teisės aktus, todėl saugos ir sveikatos rizikos vertinimą privalo atlikti visų valstybių narių įmonės. Vis dėlto valstybės narės turi teisę nustatyti griežtesnes nuostatas savo darbuotojams apsaugoti (todėl turite patikrinti konkrečius savo šalies teisės aktus, susijusius su rizikos vertinimu). Kurdami nacionalines OiRA priemones mūsų partneriai jau atsižvelgė į galiojančius nacionalinius teisės aktus.

Apibrėžtys

Pavojai

Pavojai – tai visi veiksniai, galintys padaryti žalos: darbe naudojamos medžiagos, įranga, darbo metodai ar jų taikymas.

Rizika

Rizika – tai didelė arba maža tikimybė, kad pavojus kam nors pakenks.

Rizikos vertinimas

Rizikos vertinimas – tai darbuotojų saugai ir sveikatai kylančių pavojų darbe vertinimo procesas. Tai sistemingas visų darbo aspektų tyrimas, kuriuo siekiama nustatyti:

  • kas gali sąlygoti traumą ar padaryti žalos,

  • ar pavojus galima pašalinti ir, jei ne,

  • kokios prevencinės ar apsaugos priemonės taikomos arba turėtų būti taikomos rizikos veiksniams kontroliuoti.