Rizikos vertinimo tikslas

Darbdaviai turi bendrą pareigą užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais. Rizikos vertinimo tikslas – sudaryti sąlygas darbdaviui imtis būtinų priemonių darbuotojams apsaugoti.

Šios priemonės gali būti:

  • profesinės rizikos šalinimas ir prevencija.

  • darbuotojų informavimas;

  • darbuotojų profesinis mokymas;

  • būtinų priemonių planavimas ir įgyvendinimas.

Nors rizikos vertinimo tikslas yra pašalinti profesinės rizikos veiksnius ir šio tikslo turėtų būti siekiama visuomet, praktiškai tai ne visada įmanoma. Kai rizikos veiksnių pašalinti neįmanoma, reikia mažinti jų kiekį, o veiksnius, kurių pašalinti nepavyksta, – kontroliuoti. Vėliau peržiūrint priemones išlikusi rizika vertintina iš naujo: atsižvelgiant į sukauptas naujas žinias gali būti svarstomos galimybės šalinti jos veiksnius.

Rizikos vertinimas turėtų būti struktūrinis procesas, taikomas siekiant padėti darbdaviams:

  • nustatyti darbe tykančius pavojus ir įvertinti su šiais pavojais susijusią riziką, nuspręsti, kokių priemonių reikia imtis savo darbuotojų ir kitų darbuotojų sveikatai apsaugoti ir saugai užtikrinti, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

  • įvertinti riziką, kad būtų galima kuo geriau pasirinkti darbo įrangą, naudojamas chemines medžiagas ar preparatus, įrengti darbo vietą ir organizuoti darbą;

  • patikrinti, ar taikomos priemonės yra tinkamos;

  • suskirstyti pagal svarbą veiksmus, kurių reikia imtis nustačius, kad būtina imtis tolesnių priemonių;

  • parodyti sau, kompetentingoms institucijoms, darbuotojams ir jų atstovams, kad atsižvelgta į visus svarbius darbo veiksnius ir kad sveikatos apsaugos ir saugos užtikrinimo priemonės pasirinktos pagrįstai;

  • užtikrinti, kad atlikus rizikos vertinimą pasirinktos būtinos prevencijos priemonės ir darbo bei gamybos metodai keltų darbuotojų apsaugos lygį.