Rizikos vertinimas – pareigos ir atsakomybe

Europoje darbuotoju sauga ir sveikata užtikrinama vadovaujantis rizikos vertinimo ir valdymo principu. Norint veiksmingai ivertinti rizika darbo vietoje, visi šiame procese dalyvaujantys asmenys turi labai gerai suprasti rizikos vertinimo teisini pagrinda, tiksla, vertinimo eiga ir pagrindiniams procese dalyvaujantiems veikejams skiriamas pareigas (1).

Darbuotojo pareigos ir atsakomybė

Į rizikos vertinimo procesą svarbu įtraukti darbuotojus. Jie žino visas problemas, su kuriomis susiduria dirbdami savo darbą ar atlikdami užduotis, taigi jie turėtų dalyvauti rizikos vertinime. Jų praktinės žinios ir kompetencija dažnai praverčia ir rengiant veiksmingas prevencijos priemones.

Darbuotojų dalyvavimas yra ne tik teisė, bet ir esminė sąlyga, kad darbdavių atliekamas darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas būtų veiksmingas ir efektyvus.

Darbuotojai ir (arba) jų atstovai turi teisę ir (arba) pareigą:

 • reikalauti, kad jiems būtų suteikta informacija ir konsultacijos rizikos vertinimo darbe organizavimo ir jį vykdančių asmenų klausimais;
 • dalyvauti atliekant rizikos vertinimą;
 • perspėti vadovus ir darbdavius apie pastebėtus rizikos veiksnius;
 • pranešti apie pasikeitimus darbo vietoje;
 • gauti informaciją apie jų saugos ir sveikatos darbe rizikos veiksnius ir priemones, reikalingas šiai rizikai sumažinti ir pašalinti;
 • dalyvauti sprendžiant, kokių prevencijos ar apsaugos priemonių reikia imtis;
 • reikalauti darbdavio taikyti tinkamas priemones ir teikti pasiūlymus pavojų mažinimo ar rizikos šalinimo jos atsiradimo vietoje klausimais;
 • bendradarbiauti su darbdaviu kuriant saugią darbo aplinką;
 • būti mokomi ir (arba) gauti nurodymus numatomų priemonių klausimais;
 • laikydamiesi darbdavio mokymo ir nurodymų kuo labiau rūpintis savo ir kitų asmenų, kuriems gali turėti poveikio jų veiksmai, sauga ir sveikata.

Darbuotojų atstovus svarbu mokyti suprasti rizikos vertinimą ir jų vaidmenį vertinant riziką.

OiRA priemonės suteikia įvairių galimybių įtraukti darbuotojus ir jų atstovus ir juos informuoti, pavyzdžiui, dalytis priemonių turiniu arba galutinėmis ataskaitomis, o kai kuriais atvejais – taikyti išsamesnius metodus. Patikrinkite savo nacionalines priemones, kad sužinotumėte apie įvairias galimybes, pavyzdžiui, mokymus ir kvietimus tiesiogiai prisidėti prie rizikos vertinimo internetu. 

Darbdavių vaidmenys ir atsakomybės sritys

Darbdaviai turėtų kruopščiai apsvarstyti, kaip jie ketina vykdyti savo pareigą vertinti riziką, ir imtis priemonių, būtinų darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. Rekomenduojama tai daryti laikantis minėtų etapų: 

 • pavesti atlikti vertinimą, jį organizuoti ir koordinuoti;
 • skirti kompetentingus asmenis vertinimams atlikti. Rizikos vertinimą gali atlikti:
  • patys darbdaviai;
  • darbdavių paskirti darbuotojai;
  • išorės vertintojai ir paslaugų teikėjai, jei darbo vietoje trūksta kompetentingų darbuotojų.
 • konsultuotis su darbuotojų atstovais dėl vertinimus atliksiančių darbuotojų skyrimo tvarkos;
 • teikti reikiamą informaciją, mokymus, išteklius ir paramą vertintojams, kurie yra paties darbdavio darbuotojai;
 • tinkamai koordinuoti vertintojų veiklą (jei aktualu);
 • įtraukti vadovybę ir skatinti darbuotojus dalyvauti vertinime;
 • nustatyti priemones, kurių reikia imtis siekiant peržiūrėti ir patikslinti rizikos vertinimą;
 • užtikrinti, kad nustatant prevencines ir apsaugos priemones būtų atsižvelgiama į vertinimo rezultatus;
 • užtikrinti, kad būtų rengiami rizikos vertinimo dokumentai;
 • stebėti apsaugos ir prevencines priemones siekiant užtikrinti jų veiksmingumą;
 • informuoti darbuotojus ir (arba) jų atstovus apie vertinimo rezultatus ir įdiegtas priemones (sudaryti sąlygas susipažinti su dokumentais).