O OiRA

OiRA – interaktywna ocena ryzyka online – to platforma internetowa, która umożliwia tworzenie sektorowych narzędzi oceny ryzyka w wielu językach w łatwy i ujednolicony sposób.

Jest ona opracowywana i prowadzona przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i opiera się na holenderskim instrumencie oceny ryzyka RI&E.

Dlaczego powstał projekt OiRA?

Odpowiednia ocena ryzyka ma kluczowe znaczenie dla zdrowych miejsc pracy. Przeprowadzenie oceny ryzyka może być jednak sporym wyzwaniem, szczególnie dla mikro- i małych przedsiębiorstw (MMP), którym może brakować zasobów lub wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), aby zrobić to skutecznie.

OiRA ma na celu przezwyciężenie tego problemu. Jest to pierwsza inicjatywa na szczeblu UE mająca na celu zachęcenie europejskich mikro- i małych przedsiębiorstw (MMP) do oceny swoich zagrożeń przy użyciu narzędzi opracowanych przez organy krajowe i partnerów społecznych  (organizacje pracodawców i pracowników) – na szczeblu UE i państw członkowskich.

Jakie są cele OiRA?

 • Na poziomie unijnym:
  • zwiększyć liczbę europejskich MMP przeprowadzających oceny i zarządzających ryzykiem zawodowym
  • przyczynić się (poprzez właściwą ocenę ryzyka) do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i przypadków chorób zawodowych, a także do poprawy warunków pracy
  • pomoc przedsiębiorstwom (poprzez odpowiednią ocenę ryzyka) w staniu się bardziej konkurencyjnymi (poprzez obniżenie kosztów wynikających z wypadków przy pracy i chorób zawodowych, obniżenie wskaźników zwolnień lekarskich itp.).
 • Na szczeblu krajowym i sektorowym:
  • udostępnić praktyczne narzędzia OiRA mikro- i małym przedsiębiorstwom na stronach internetowych oraz popularyzować korzystanie z nich
  • przyczynić się do osiągnięcia celów narodowych poprzez zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i przypadków chorób dzięki przekazaniu narzędzi OiRA do dyspozycji przedsiębiorstw.
 • Na poziomie przedsiębiorstw:
  • zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników (ogólny obowiązek pracodawców i przedsiębiorstw) poprzez zachęcanie przedsiębiorstw do korzystania z narzędzi OiRA na wszystkich szczeblach, a tym samym wprowadzenie rzetelnego procesu oceny ryzyka
  • przybliżyć i wyjaśnić proces oceny ryzyka
  • poprawić warunki pracy, propagując korzystanie z narzędzia oceny ryzyka zawodowego, co przekłada się na poprawę wyników osiąganych przez przedsiębiorstwa.

Jak działa OiRA?

OiRA to platforma internetowa, która składa się z generatora narzędzi OiRA (w ramach którego programiści tworzą narzędzia sektorowe) oraz narzędzi sektorowych OiRA, które są dostępne dla MMP za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej.

Generator narzędzi OiRA został bezpłatnie udostępniony sektorowym partnerom społecznym na szczeblu unijnym i krajowym, a także organom UE i władzom krajowym.

Partnerzy OiRA mogą korzystać z generatora narzędzi OiRA do tworzenia narzędzi oceny ryzyka dla różnych sektorów, zagrożeń lub działań. Narzędzia te są następnie udostępniane MMP do przeprowadzania ocen ryzyka.