Ocena ryzyka

Ocena ryzyka stanowi podstawę europejskiego podejścia do zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

Istnieją ku temu dobre powody. Jeśli proces oceny ryzyka – stanowiący początek podejścia do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – nie zostanie przeprowadzony prawidłowo lub nie zostanie przeprowadzony w ogóle, jest mało prawdopodobne, aby odpowiednie środki zapobiegawcze zostały zidentyfikowane lub wdrożone.

Co roku miliony osób w UE odnoszą urazy w miejscu pracy albo doznają tam poważnego uszczerbku na zdrowiu. Dlatego też ocena ryzyka jest tak ważna, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zdrowych miejsc pracy. Ocena ryzyka jest procesem dynamicznym, który umożliwia przedsiębiorstwom i organizacjom wprowadzenie proaktywnej polityki zarządzania zagrożeniami w miejscu pracy.

Z tych powodów ważne jest, aby wszystkie rodzaje i rozmiary przedsiębiorstw przeprowadzały regularne oceny. Właściwa ocena ryzyka obejmuje m.in. dopilnowanie, aby uwzględnione zostały wszystkie istotne rodzaje ryzyka (nie tylko oczywiste i bezpośrednie), sprawdzenie skuteczności przyjętych środków bezpieczeństwa, sporządzenie dokumentacji wyników oceny oraz regularne aktualizacje oceny.

Najważniejszym europejskim aktem prawnym odnoszącym się do oceny ryzyka jest dyrektywa ramowa 89/391. Niniejsza dyrektywa została transponowana do ustawodawstwa krajowego i w związku z tym zakłady we wszystkich państwach członkowskich są zobowiązane do przeprowadzenia oceny ryzyka dla bezpieczeństwa i zdrowia. Państwa członkowskie mają jednak prawo wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy w celu ochrony swoich pracowników (w związku z tym należy sprawdzić przepisy szczegółowe dotyczące oceny ryzyka w swoim kraju). W krajowych narzędziach OiRA nasi partnerzy uwzględnili już obowiązujące przepisy krajowe.

Definicje

Zagrożenia

Zagrożeniem może być wszystko — materiały, urządzenia, metody pracy lub stosowane praktyki — wszystko, co może spowodować wypadek lub chorobę.

Ryzyko

Ryzyko to małe lub duże prawdopodobieństwo, że ktoś może zostać poszkodowany w wyniku narażenia.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego jest to proces szacowania ryzyka, jakie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynika z zagrożeń w miejscu pracy. Polega na systematycznym badaniu wszelkich aspektów pracy i analizie:

  • ewentualnych przyczyn urazów lub uszkodzeń ciała

  • sposobów likwidacji zagrożeń, a jeżeli nie jest to możliwe,

  • środków zapobiegawczych lub ochronnych, które są lub powinny zostać wprowadzone w celu kontrolowania ryzyka.