Partnerzy

Społeczność OiRA składa się z organizacji i osób opracowujących narzędzia OiRA. Jej celem jest ułatwianie opracowywania narzędzi OiRA poprzez zachęcanie do wymiany narzędzi, wiedzy i dobrych praktyk, promowanie współpracy, wzmacnianie istniejących relacji pośród członków społeczności i budowanie nowych.

Kim są członkowie społeczności OiRA?

 • Sektorowi partnerzy społeczni na szczeblu unijnym i krajowym (organizacje pracodawców i pracowników)
 • Organy unijne i władze krajowe (ministerstwa, inspektoraty pracy, instytuty bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy itd.).

Członkowie społeczności pozostają w stałym kontakcie z EU-OSHA, spotykają się raz w roku w celu wymiany informacji i doświadczeń, a także współpracują, przekazując sobie treści zawarte w narzędziach OiRA, materiały promocyjne itd.


Czy chcesz zostać członkiem społeczności OiRA?

Wszyscy członkowie zobowiązują się do:

 • opracowywania nowych lub dostosowywania istniejących narzędzi OiRA do potrzeb konkretnych sektorów, z uwzględnieniem przepisów prawa krajowego
 • zaangażowania w proces użytkowników końcowych (pracodawców i pracowników mikro- i małych przedsiębiorstw (MMP) lub organizacji), aby zagwarantować, że narzędzia OiRA odpowiadają rzeczywistym potrzebom użytkowników końcowych (zwłaszcza w fazie testów)
 • regularnej aktualizacji treści narzędzi OiRA
 • upowszechniania narzędzi OiRA oraz, w miarę możliwości, zapewniania wsparcia użytkownikom końcowym
 • współpracy z EU-OSHA i przekazywania informacji zwrotnych na temat generatora narzędzi, materiałów i modelu rozpowszechniania
 • uczestnictwa w ocenach projektu OiRA (pod kierownictwem EU-OSHA)
 • udostępniania opracowywanych przez siebie narzędzi OiRA, a także dzielenia się zdobytymi doświadczeniami i wiedzą z innymi członkami społeczności OiRA.

Czy chcesz zostać członkiem społeczności OiRA?

 • Powszechnie uznaje się, że współpraca na szczeblu UE przy opracowywaniu narzędzi oceny ryzyka jest niezbędna, zwłaszcza w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego i ograniczonych zasobów.
 • Łączenie wysiłków i zasobów na poziomie UE: Członkowie społeczności OiRA bazują na tym, czego inni już dokonali i co robią obecnie.
 • OiRA sprzyja współpracy między członkami społeczności i badaczami na poziomie całej Unii i poszczególnych krajów.
 • Projekt przyczynia się do budowania i wzmacniania współpracy oraz opracowywania nowych sposobów wymiany informacji.

Czy chcesz zostać członkiem społeczności OiRA?

Partnerów społecznych i krajowe instytuty lub organy władzy, którzy pragną zostać członkami społeczności OiRA, zapraszamy do zapoznania się z treścią protokołu ustaleń OiRA (OiRA memorandum of understanding), który stanowi podstawę współpracy z EU-OSHA, i do podpisania którego zobowiązani są wszyscy członkowie społeczności OiRA. Następnie należy skontaktować się z krajowym punktem centralnym.

Zgodnie z polityką partnerstwa OiRA, pierwszeństwo mają organizacje UE i państwa członkowskie UE. EU-OSHA udostępnia organizacjom i państwom spoza UE bezpłatny generator narzędzi OiRA do pobrania (aplikacja internetowa służąca opracowywaniu narzędzi oceny ryzyka).

Należy przy tym pamiętać, że:

 • Korzystanie z tego oprogramowania wymaga znajomości programu Plone.
 • EU-OSHA stale aktualizuje oprogramowanie.
 • Kod źródłowy aplikacji OiRA oferowany jest na licencji GPL.