Cel oceny ryzyka zawodowego

Pracodawcy w każdym miejscu pracy mają ogólny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w każdym aspekcie związanym z ich pracą. Celem przeprowadzenia oceny ryzyka jest umożliwienie pracodawcy wprowadzenia środków niezbędnych do ochrony pracowników.

Środki te obejmują:

  • eliminacja zagrożeń zawodowych i zapobieganie im.

  • zapewnianie pracownikom informacji;

  • zapewnianie pracownikom szkoleń;

  • wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych i metod umożliwiających wdrożenie koniecznych środków.

Chociaż jednym z celów oceny ryzyka jest zapobieganie ryzyku zawodowemu i to powinno być zawsze celem nadrzędnym, w praktyce nie zawsze będzie to możliwe do zrealizowania. Tam, gdzie eliminacja ryzyka nie jest możliwa, należy je ograniczać, a ryzyko resztkowe kontrolować. Na dalszym etapie, w ramach programu przeglądu oceny ryzyka, takie ryzyko resztkowe zostanie ponownie ocenione i można wtedy ponownie rozważać, być może w świetle nowej wiedzy, możliwość jego eliminacji.

Ocena ryzyka powinna być ustrukturyzowana i stosowana, aby pomóc pracodawcom w:

  • ustalić zagrożenia występujące w pracy i oszacować ryzyko związane z tymi zagrożeniami, aby określić środki, jakie należy przedsięwziąć w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników i innych osób pracujących w danym miejscu, z należytym uwzględnieniem obowiązujących przepisów;

  • ocenie ryzyka w celu dokonania jak najbardziej świadomego wyboru sprzętu roboczego, stosowanych substancji lub preparatów chemicznych, wyposażenia miejsca pracy oraz organizacji pracy;

  • sprawdzić, czy wprowadzone środki są odpowiednie;

  • ustalić hierarchię działania, jeśli w wyniku oceny uznano, że konieczne są dalsze środki;

  • udowodnić sobie, właściwym organom, pracownikom i ich przedstawicielom, że wszystkie istotne czynniki związane z pracą zostały uwzględnione i że doprowadziło to do powstania przekonywającej, opartej na faktach opinii o ryzyku i środkach koniecznych do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa;

  • dopilnować, aby środki zapobiegawcze oraz metody pracy i produkcji, które uznano za konieczne i wprowadzono w wyniku oceny ryzyka gwarantowały poprawę poziomu ochrony pracownika.