O nástroji OiRA

OiRA (on-line interaktivní hodnocení rizik) je webová platforma, která umožňuje snadno a standardizovaným způsobem vytvářet nástroje pro odvětvové hodnocení rizik v celé řadě jazyků.

Její vývoj a údržbu zajišťuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a vychází z nizozemského nástroje pro hodnocení rizik RI&E.

Proč byl projekt OiRA vyvinut?

Řádné hodnocení rizik je klíčem k ochraně zdraví na pracovišti. Provádění hodnocení rizik na pracovišti však může být poměrně náročné, zejména pro mikropodniky a malé podniky, které nemusejí mít potřebné zdroje nebo know-how v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), aby je mohly provádět efektivně.

Účelem platformy OiRA je tyto problémy vyřešit. Je to první iniciativa na úrovni EU, která podporuje evropské mikropodniky a malé podniky, aby prováděly hodnocení rizik za použití nástrojů vyvinutých vnitrostátními orgány a sociálními partnery (organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců) – na úrovni EU a členských států.

Jaké jsou cíle platformy OiRA?

 • Na evropské úrovni:
  • zvýšit počet mikropodniků a malých podniků v Evropě, které vyhodnocují a řídí svá pracovní rizika,
  • přispět (prostřednictvím řádného hodnocení rizik) ke snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání a zlepšit pracovní podmínky,
  • pomoci podnikům (prostřednictvím řádného hodnocení rizik) zvýšit konkurenceschopnost (snížením nákladů vzniklých v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání, snížením míry čerpání nemocenské atd.).
 • Na vnitrostátní a odvětvové úrovni:
  • prostřednictvím svých webových stránek nabídnout mikropodnikům a malým podnikům praktické nástroje OiRA a podporovat jejich využívání,
  • přispět k plnění vnitrostátních cílů snížení počtu nemocí z povolání a pracovních úrazů díky zpřístupnění nástrojů OiRA podnikům.
 • Na úrovni podniků:
  • zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků (obecná povinnost zaměstnavatelů a podniků) prostřednictvím podněcování používání nástrojů OiRA na úrovni podniků a závodů, a tak zavést řádný proces hodnocení rizik,
  • demystifikovat proces hodnocení rizik,
  • zlepšit pracovní podmínky prostřednictvím podpory používání nástroje pro hodnocení pracovních rizik, a tak zlepšit výkonnost podniků.

Jak nástroj OiRA funguje?

OiRA je on-line platforma, kterou tvoří generátor nástrojů OiRA (v němž vývojáři vytváří odvětvové nástroje) a odvětvové nástroje OiRA, které jsou přístupné mikropodnikům a malým podnikům prostřednictvím interaktivní internetové stránky.

Generátor nástrojů OiRA se poskytuje zdarma odvětvovým sociálním partnerům na úrovni EU a členských států a orgánům EU a členských států.

Partneři OiRA mohou použít generátor nástrojů OiRA k vytváření nástrojů pro hodnocení rizik pro různá odvětví, rizika nebo činnosti. Tyto nástroje jsou poté zpřístupněny mikropodnikům a malým podnikům, aby mohly provádět svá hodnocení rizik.