Hodnocení rizik

Hodnocení rizik je základním prvkem evropského přístupu k prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Existují pro to dobré důvody. Pokud se proces hodnocení rizik, který stojí na začátku přístupu zohledňujícího řízení bezpečnosti a ochrany zdraví, neprovádí řádně nebo se neprovádí vůbec, je nepravděpodobné, že by byla identifikována nebo zavedena vhodná preventivní opatření.

Každoročně se miliony osob v EU zraní v práci nebo si na pracovišti vážně poškodí své zdraví. Proto je hodnocení rizik tak důležité – je klíčem ke zdravým pracovištím. Hodnocení rizik je dynamický proces, který podnikům a organizacím umožňuje zavést proaktivní politiku řízení rizik na pracovišti.

Z těchto důvodů je důležité, aby podniky všech druhů a velikostí prováděly pravidelná hodnocení. Řádné hodnocení rizik mimo jiné vyžaduje vzít v úvahu všechna příslušná rizika (nejen ta okamžitá nebo zřejmá), zkontrolovat účinnost přijatých bezpečnostních opatření, zdokumentovat výsledky hodnocení a hodnocení pravidelně přezkoumávat, aby bylo aktuální.

Nejdůležitějším evropským právním předpisem, který se týká hodnocení rizik, je rámcová směrnice 89/391. Tato směrnice byla provedena do vnitrostátních právních předpisů, a proto jsou podniky ve všech členských státech povinny provádět hodnocení bezpečnostních a zdravotních rizik. Členské státy však mají právo zavést na ochranu svých pracovníků přísnější ustanovení (je třeba abyste tedy prostudovali zvláštní právní předpisy týkající se hodnocení rizik ve vaší zemi). Ve vnitrostátních nástrojích OiRA již naši partneři zohlednili platné vnitrostátní právní předpisy.

Definice

Nebezpečí

Zdrojem nebezpečí může být cokoli – pracovní materiály, technické zařízení, pracovní metody nebo postupy –, vše, co může způsobit újmu.

Rizika

Riziko je – větší či menší – pravděpodobnost, že někomu bude způsobena újma.

Hodnocení rizik

Hodnocení rizik je proces posouzení rizik pro bezpečnost a zdraví pracovníků, jež vznikají v důsledku nebezpečí na pracovišti. Zahrnuje systematické zkoumání všech aspektů a zvažují se v rámci něj tyto otázky:

  • co by mohlo být příčinou poškození zdraví nebo újmy

  • zda je možné nebezpečí zamezit, a, pokud nikoli,

  • jaká preventivní či ochranná opatření jsou nebo by měla být přijata, aby bylo možné mít rizika pod kontrolou.