Úlohy a Povinnosti

Bezpecnost a zdraví pracovníku pri práci chrání v Evrope prístup založený na hodnocení a rízení rizik. K provedení efektivního hodnocení rizik na pracovišti je zapotrebí, aby všichni zúcastnení jasne pochopili právní kontext, pojmy, proces hodnocení rizik i roli, kterou budou hrát hlavní aktéri úcastnící se tohoto procesu.

Úlohy a povinnosti pracovníků

Je třeba, aby se hodnocení rizik účastnili i pracovníci. Znají dané problémy a jsou podrobně informováni o tom, co se skutečně děje při provádění úkolů nebo činností, takže by měli být do hodnocení rizik zapojeni. Jejich praktické znalosti nebo schopnosti jsou rovněž často nutné k vypracování realizovatelných preventivních opatření.

Účast zaměstnanců je nejen právem, ale je také velmi důležitá pro to, aby řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnavatelů bylo účinné a účelné.

Pracovníci a/nebo jejich zástupci mají právo/povinnost:

 • být konzultováni, pokud jde o opatření pro organizaci hodnocení rizik a jmenování osob, které provedou tento úkol
 • účastnit se hodnocení rizik,
 • upozornit své nadřízené nebo zaměstnavatele na rizika, kterých si povšimli
 • podávat zprávy o změnách na pracovišti
 • být informováni o rizicích pro svou bezpečnost a zdraví při práci a o opatřeních, která jsou zapotřebí k odstranění nebo snížení těchto rizik
 • být zapojeni do procesu rozhodování o preventivních nebo ochranných opatřeních, která mají být přijata
 • požádat zaměstnavatele o přijetí přiměřených opatření a předložit návrhy, jak nebezpečí snížit na minimum nebo jak příslušné nebezpečí odstranit u zdroje
 • spolupracovat se zaměstnavatelem, aby mu umožnili zajistit bezpečné pracovní prostředí
 • být vyškoleni či dostat pokyny ohledně opatření, která mají být zavedena
 • starat se co nejvíce o bezpečnost a ochranu zdraví vlastní osoby i ostatních osob, jichž se dotýká jejich činnost, v souladu se školením a pokyny poskytnutými zaměstnavatelem.

Navíc je třeba, aby byli zástupci pracovníků vyškoleni tak, aby rozuměli hodnocení rizik a chápali svou úlohu v něm.

Nástroje OiRA nabízejí různé možnosti, jak zapojit a informovat pracovníky a jejich zástupce, například sdílení obsahu nástrojů nebo závěrečných zpráv nebo v některých případech propracovanější přístupy. Podívejte se na své vnitrostátní nástroje a zjistěte různé možnosti, například školení a výzvy k přímému on-line přispívání do hodnocení rizik. 

Úlohy a povinnosti zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé by si měli pečlivě připravit, co udělají proto, aby splnili své povinnosti spočívající v provádění hodnocení rizik a zavádění opatření nezbytných pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců. Doporučuje se, aby při tom postupovali podle těchto kroků: 

 • zadání, organizace a koordinace hodnocení;
 • jmenování osob odpovědných za provádění hodnocení; osobami provádějícími hodnocení rizik mohou být:
  • sami zaměstnavatelé;
  • zaměstnanci jmenovaní zaměstnavateli;
  • externí hodnotitelé a poskytovatelé služeb, pokud na pracovišti není dostatek kvalifikovaných pracovníků.
 • konzultace se zástupci pracovníků, pokud jde o způsob jmenování osob, které budou hodnocení provádět;
 • poskytování potřebných informací, odborné přípravy, zdrojů a podpory hodnotitelům, kteří jsou interními zaměstnanci zaměstnavatele;
 • zajištění odpovídající koordinace mezi hodnotiteli (v případě potřeby);
 • zapojení vedoucích pracovníků a podpora účasti řadových pracovníků;
 • určení opatření, která je třeba přijmout za účelem přezkumu a revize hodnocení rizik;
 • zajištění toho, aby preventivní a ochranná opatření zohledňovala výsledky hodnocení;
 • zajištění toho, aby hodnocení rizik bylo zdokumentováno;
 • sledování ochranných a preventivních opatření, aby bylo zajištěno, že bude zachována jejich účinnost;
 • informování pracovníků a/nebo jejich zástupců o výsledcích hodnocení a zavedených opatřeních (prostřednictvím zpřístupnění záznamů).