Jak se hodnocení rizik provádí

Na úrovni EU neexistují žádná pevná pravidla o tom, jak by se měla provádět hodnocení rizik (je třeba, abyste prostudovali konkrétní právní předpisy týkající se hodnocení rizik ve vaší zemi). Při provádění hodnocení rizik však existují dvě zásady, které je vždy třeba mít na paměti:

 • strukturovat hodnocení takovým způsobem, aby se zajistilo, že se bude zabývat všemi příslušnými nebezpečími a riziky (např. nepřehlížet práce, jako je úklid, které mohou být prováděny mimo běžnou pracovní dobu, nebo přidružená oddělení, jako je lisovna odpadu),

 • po odhalení určitého rizika začít s jeho hodnocením od prvních zásad a ptát se, zda je možné riziko odstranit.

V tomto procesu mají podnikům pomoci nástroje OiRA. Slouží jako vodítko, aby bylo možné k hodnocení rizik přistupovat strukturovaně, a přinášejí množství praktických řešení, která mají uživatelům sloužit jako vodítko při přijímání opatření. Vnitrostátní partneři OiRA dbají na to, aby na vnitrostátní úrovni byla v konkrétním odvětví zohledněna široká škála možných rizik. 

V evropských Pokynech khodnocení rizik na pracovišti se navrhuje přístup založený na řadě různých kroků. Není to jediná metoda, jak hodnocení rizik provádět, existuje množství metodik k dosažení stejného cíle. Neexistuje jediná „správná“ cesta k provádění hodnocení rizik a v různých podmínkách mohou fungovat různé přístupy.

Neexistuje jediný „správný“ způsob, jak provést hodnocení rizik, za různých okolností mohou fungovat různé přístupy. U většiny podniků, zejména malých a středních podniků, by měl dobře fungovat postupný přístup (zahrnující prvky řízení rizik), například přístup uvedený níže.

 • 1. krok Identifikace rizik a ohrožených osob
  • Identifikace veškerých rizik na pracovišti, která mohou způsobit újmu, a identifikace pracovníků, kteří mohou být vystaveni riziku.
 • 2. krok Hodnocení rizik a seřazení rizik podle důležitosti
  • Odhad stávajících rizik (závažnosti a pravděpodobnosti možné újmy) a jejich seřazení podle důležitosti.
 • 3. krok Rozhodování o preventivních opatřeních a jejich zavádění
  • Určení vhodných opatření, která rizika odstraní nebo dostanou pod kontrolu, a přijetí opatření. Zavedení preventivních a ochranných opatření prostřednictvím plánu stanovení priorit.
 • Krok 4. Monitorování a přezkum
  • Hodnocení by mělo být v pravidelných intervalech přezkoumáváno, aby se zajistilo, že bude stále aktuální.

Výše uvedené kroky respektují všechny nástroje OiRA

Dokumentace hodnocení rizik

O výsledcích hodnocení rizik na pracovišti je třeba vést záznamy. Tyto záznamy lze použít jako základ pro:

 • předávání informací dotčeným osobám;
 • hodnocení toho, zda nezbytná opatření byla zavedena;
 • předkládání důkazů dozorovým orgánům;
 • změnu přístupu, pokud dojde ke změně okolností.

Doporučuje se zaznamenat alespoň tyto údaje:

 • jméno a funkci osoby či osob provádějících šetření,

 • zjištěná nebezpečí a rizika,

 • skupiny pracovníků, kteří jsou vystaveni obzvláštním rizikům,

 • nezbytná ochranná opatření,

 • podrobnosti o zavedení opatření, např. jméno odpovědné osoby a datum,

 • podrobnosti o následných opatřeních týkajících se monitorování a přezkumu, včetně dat a jmen zúčastněných osob,

 • podrobnosti o účasti pracovníků a jejich zástupců na hodnocení rizik.

Záznamy o hodnocení by měly být vyhotoveny po konzultaci s pracovníky a/nebo jejich zástupci a za jejich účasti a měly by jim být zpřístupněny pro informaci. Dotčení pracovníci by v každém případě měli být informováni o výsledku každého hodnocení, které se týká jejich pracoviště, a o opatřeních, která mají být na základě hodnocení přijata.

Nástroje OiRA obsahují různé zprávy, které poskytují záznamy o provedeném hodnocení rizik a opatřeních, o nichž bylo rozhodnuto.