Partneři

Komunitu OiRA tvoří organizace a lidé vyvíjející nástroje OiRA. Jejím účelem je usnadnit vývoj nástrojů OiRA podněcováním výměny nástrojů, poznatků a správné praxe, podporou spolupráce, posilováním stávajících vztahů v rámci komunity a navazováním nových.

Kdo je členem komunity OiRA?

 • Odvětvoví sociální partneři na úrovni EU a členských států (organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců),
 • orgány EU a členských států (ministerstva, inspektoráty práce, instituty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) atd.).

Členové komunity jsou v pravidelném kontaktu s agenturou EU-OSHA, scházejí se jednou ročně, aby si vyměnili informace a zkušenosti, a spolupracují prostřednictvím sdílení obsahu nástrojů OiRA, propagačních materiálů a podobně.


Chcete se stát členem komunity OiRA?

Všichni členové se zavázali:

 • vyvíjet nástroje OiRA nebo přizpůsobovat stávající nástroje OiRA pro konkrétní odvětví a podle vnitrostátních právních předpisů,
 • zapojovat koncové uživatele (zaměstnavatele a zaměstnance mikropodniků a malých podniků nebo organizací), aby zajistili, že nástroje OiRA splňují skutečné potřeby koncových uživatelů (zejména v testovací fázi),
 • pravidelně aktualizovat obsah nástrojů OiRA,
 • šířit nástroje OiRA a pokud možno poskytovat podporu koncovým uživatelům,
 • spolupracovat s agenturou EU-OSHA a poskytovat zpětnou vazbu týkající se generátoru nástrojů, materiálů a způsobu rozšiřování,
 • zapojit se do hodnocení projektu OiRA (které bude spravovat agentura EU-OSHA),
 • sdílet nástroje OiRA, které vyvinou, i zkušenosti a poznatky získané během vývoje s ostatními členy komunity OiRA.

Chcete se stát členem komunity OiRA?

 • Na úrovni EU panuje obecná shoda v tom, že je zapotřebí vyvíjet nástroje pro hodnocení rizik, zejména v souvislosti s hospodářskou krizí a omezenými zdroji.
 • Spojení úsilí a zdrojů na úrovni EU: Členové komunity OiRA vycházejí z toho, co vytvářejí nebo již vytvořili ostatní členové.
 • OiRA posiluje spolupráci mezi evropskými a vnitrostátními členy komunity OiRA a výzkumníky.
 • Projekt buduje mosty, posiluje spolupráci a vytváří nové způsoby výměny informací.

Chcete se stát členem komunity OiRA?

Pokud jste sociálním partnerem nebo vnitrostátním institutem či orgánem a chcete se do projektu OiRA zapojit, vyzýváme vás, abyste si nejprve přečetli memorandum o porozumění platformy OiRA, které stanoví základ spolupráce s agenturou EU-OSHA (a které musí všichni členové komunity OiRA podepsat). Následně se, pokud budete mít zájem, obraťte na národní kontaktní místo a informujte je.

Pokud jde o partnerskou politiku platformy OiRA, upřednostňují se organizace EU a členské státy EU. Organizacím a státům mimo EU agentura EU-OSHA nabízí možnost bezplatného stažení generátoru nástrojů OiRA (webové aplikace pro vývoj nástrojů pro hodnocení rizik).

Vezměte na vědomí, že:

 • používání tohoto softwaru vyžaduje znalost systému Plone,
 • agentura EU-OSHA tento software neustále aktualizuje,
 • zdrojový kód aplikace OiRA se nabízí na základě všeobecné veřejné licence GPL (General Public License).