Smysl hodnocení rizik

Zaměstnavatelé mají obecnou povinnost zajistit na každém pracovišti bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků ve všech aspektech souvisejících s jejich prací. Účelem hodnocení rizik je umožnit, aby zaměstnavatel přijal opatření nezbytná na ochranu pracovníků.

Tato opatření zahrnují:

  • odstranění a prevence pracovních rizik.

  • poskytování informací pracovníkům,

  • poskytování školení pracovníkům,

  • zavádění potřebné organizace a prostředků pro provádění nezbytných opatření.

I když smyslem hodnocení rizik je pracovním rizikům předcházet - což by mělo být cílem za všech okolností - v praxi jej nebude vždy možné dosáhnout. Tam, kde není odstranění rizik možné, je třeba je snížit a mít pod kontrolou zbytkové riziko. V pozdější fázi se v rámci přezkumu takovéto zbytkové riziko znovu vyhodnotí a lze opět zvážit, zda ve světle nových znalostí nelze toto riziko odstranit.

Hodnocení rizik by mělo být strukturováno a uplatňováno tak, aby zaměstnavatelům pomohlo:

  • vytipovat nebezpečí na pracovišti a posoudit rizika spojená s těmito nebezpečími, určit, jaká opatření je třeba přijmout na ochranu bezpečnosti a zdraví svých zaměstnanců a dalších pracovníků při zohlednění legislativních požadavků,

  • posoudit rizika, aby bylo možné provést co nejlepší výběr pracovního zařízení, používaných chemických látek nebo přípravků, vybavení pracoviště a organizace práce,

  • zkontrolovat, zda jsou zavedená opatření odpovídající,

  • stanovit pořadí činností, pokud se na základě hodnocení zjistí, že je třeba přijmout další opatření,

  • prokázat sobě navzájem, příslušným orgánům, pracovníkům a jejich zástupcům, že byly zváženy všechny faktory související s prací a že bylo provedeno informované, platné posouzení rizik a opatření nezbytných k ochraně zdraví a bezpečnosti,

  • zajistit, aby preventivní opatření a pracovní a výrobní metody, které jsou považovány za nezbytné a jsou zaváděny na základě hodnocení rizik, zlepšily úroveň ochrany pracovníků.