Právní upozornění

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci spravuje tyto internetové stránky s cílem zlepšit přístup veřejnosti k informacím o své činnosti a jako nástroj pro přístup k informacím o BOZP. Naším záměrem je, aby tyto informace byly vždy aktuální a správné. Upozorní-li nás někdo na chyby, budeme se je snažit opravit. Agentura však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na těchto internetových stránkách.

Tyto informace:

  • jsou pouze obecné povahy a nevztahují se na žádnou konkrétní situaci určité osoby či subjektu,
  • nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované,
  • v některých případech odkazují na internetové stránky jiných subjektů, nad nimiž nemá agentura kontrolu a za které nenese odpovědnost,
  • nelze považovat za odborné či právní poradenství (potřebujete-li konkrétní radu, měli byste se vždy obrátit na vhodného kvalifikovaného odborníka).

Naší snahou je vyvarovat se problémů způsobených technickými nedostatky. Některé údaje či informace na našich internetových stránkách však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a nemůžeme tedy zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Agentura vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání jejích internetových stránek nebo internetových stránek jiných subjektů, na které se na jejích stránkách odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost agentury v případě porušení předpisů stanovených platnými vnitrostátními právními předpisy ani vyloučit odpovědnost agentury v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.

Překlad vycházející z anglického originálu vypracovalo Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT, Lucemburk).

 

Upozornění o ochraně autorských práv

© Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje, pokud není uvedeno jinak.
Je-li k reprodukci nebo použití textové či multimediální informace (zvuku, obrázků, softwaru atd.) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas ruší výše uvedené obecné povolení k reprodukci a jasně uvádí, zda se na použití vztahují nějaká omezení.