Λετονία

State Labour Inspectorate of the Republic of Latvia

No map yet

Τοποθεσία
Kr. Valdemara Str. 38 k-1
LV-1010
Riga, Latvia
Λετονία

Δικτυακός τόπος

http://www.vdi.gov.lv

Ειδικός δικτυακός τόπος του OiRA

http://www.vdi.gov.lv/lv/OiRA/

Εργαλεία εταίρων OiRA

Προβολή 1 - 5 από 26

Γενικά εργαλεία/ειδικά κινδύνου

Λετονία

Λετονικά

Telework

Πληροφορίες & επικοινωνία

Λετονία

Λετονικά

Printing sector

Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα

Λετονία

Λετονικά

Hospitals and day surgeries

Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα

Λετονία

Λετονικά

Residential care activities

@EU-OSHA

Κατασκευές & Συντήρηση

Λετονία

Λετονικά

Construction - Outdoor work