Tietoa OiRAsta

OiRA – vuorovaikutteinen riskinarvioinnin verkkotyökalu – on verkkofoorumi, jonka avulla voidaan luoda alakohtaisia riskinarviointityökaluja usealla kielellä helposti ja vakioidusti.

Työkalua kehittää ja ylläpitää Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA), ja se perustuu alankomaalaiseen RI&E -riskinarviointivälineeseen.

Miksi OiRA-hanke on kehitetty?

Asianmukainen riskinarviointi on terveellisen työympäristön keskeinen tekijä. Riskinarviointien tekeminen voi kuitenkin olla sangen haastavaa, erityisesti mikro- ja pienyrityksille, joilla ei ehkä ole resursseja tai työsuojelutietämystä arvioinnin tehokasta toteuttamista varten.

Tässä tulee apuun OiRA. Se on ensimmäinen EU:n tason aloite, jolla kannustetaan eurooppalaisia mikro- ja pienyrityksiä arvioimaan riskejään kansallisten viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten  (työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen) kehittämien työkalujen avulla EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla.

OiRAn tavoitteet

 • EU:n tasolla:
  • lisätään työperäisiä riskejään arvioivien ja hallinnoivien mikro- ja pienyritysten määrää Euroopassa
  • edistetään (asianmukaisen riskinarvioinnin avulla) työtapaturmien ja ammattitautien määrän vähentämistä ja työolojen parantamista
  • autetaan yrityksiä (asianmukaisen riskinarvioinnin avulla) parantamaan kilpailukykyään (leikkaamalla työtapaturmista ja ammattitaudeista johtuvia kustannuksia, vähentämällä sairauslomia jne.).
 • Kansallisella ja alakohtaisella tasolla:
  • annetaan käytännön OiRA-työkaluja mikro- ja pienyritysten käyttöön niiden verkkosivustojen kautta ja edistetään niiden käyttöä
  • edistetään kansallisia tavoitteita työtapaturmien ja ammattitautien määrän vähentämisestä antamalla OiRA-työkaluja yritysten käyttöön.
 • Yritysten tasolla:
  • varmistetaan työntekijöiden turvallisuus ja terveys (mikä on työnantajien ja yritysten yleinen velvollisuus) kannustamalla OiRA-työkalujen käyttöä yrityksessä ja työntekijätasolla, jolloin saadaan käyttöön vakaa riskinarviointiprosessi
  • tehdään riskinarviointiprosessista ymmärrettävä
  • parannetaan työoloja edistämällä työperäisten riskien arviointityökalun käyttöä ja parannetaan siten yritysten suoritustasoa.

OiRAn toimint

OiRA on verkkofoorumi, jossa on OiRA-työkalun kehitin (jossa kehittäjät luovat alakohtaisia työkaluja) ja alakohtaisia OiRA-työkaluja, jotka ovat mikro- ja pienyritysten saatavana vuorovaikutteisen verkkosivuston kautta.

OiRA-työkalun kehitin tarjotaan ilmaiseksi alakohtaisille työmarkkinaosapuolille EU:ssa ja kansallisilla tasoilla sekä EU:n ja kansallisille viranomaisille.

OiRA-kumppanit voivat käyttää OiRA-työkalun kehitintä riskinarviointityökalujen luomiseen eri aloille, riskeille tai toiminnoille. Luodut työkalut annetaan mikro- ja pienyritysten käyttöön riskinarviointien tekemistä varten.