tehtävät ja vastuunjako

Euroopassa työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu perustuu riskien arviointiin ja hallintaan. Jotta työpaikalla voitaisiin toteuttaa tehokas riskinarviointi, kaikilla arviointiin osallistuvilla on oltava selkeä käsitys prosessin lainsäädännöllisestä taustasta, käsitteistä, riskinarviointiprosessista ja tärkeimpien toimijoiden tehtävistä.

Työntekijöiden tehtävät ja vastuualat

On tärkeää, että työntekijät osallistuvat riskinarviointiin. Työntekijät tuntevat perinpohjaisesti ongelmat ja sen, mitä heidän tehtävissään ja toimissaan todellisuudessa tapahtuu, joten heidät kannattaa ottaa mukaan arviointiin. Työntekijöiden käytännön tuntemus ja osaaminen ovat lisäksi usein tarpeen toimivien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittämiseksi.

Työntekijöiden oikeus osallistua on olennaisen tärkeä. Sen avulla varmistetaan työterveyden ja työturvallisuuden hallinnan tehokkuus ja vaikuttavuus.

Työntekijöillä ja/tai näiden edustajilla on oikeus/velvollisuus

 • tulla kuulluiksi riskinarvioinnin organisointia ja tehtävää hoitavien henkilöiden nimeämistä koskevissa järjestelyissä,
 • osallistua riskinarviointiin,
 • ilmoittaa esimiehille tai työntekijöille koetuista riskeistä,
 • raportoida työpaikalla tapahtuneista muutoksista,
 • saada tietoja omaa turvallisuuttaja terveyttä koskevista riskeistä ja tarvittavista toimenpiteistä riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi,
 • osallistua päätöksentekoprosessiin, joka koskee toteutettavia ennaltaehkäiseviä ja suojaavia toimenpiteitä,
 • vaatia työnantajaa ottamaan käyttöön asianmukaiset toimenpiteet ja ehdottaa vaaratekijöiden minimointia tai vaaran poistamista sen lähteellä,
 • osallistua yhteistyöhön, jossa työnantajaa autetaan varmistamaan työympäristön turvallisuus,
 • kouluttautua/vastaanottaa ohjeita toteutettavien toimenpiteiden osalta,
 • huolehtia mahdollisimman tehokkaasti omasta ja muiden turvallisuudesta ja terveydestä työtehtävissä koulutuksen ja työnantajan antamien ohjeiden mukaisesti.

On niin ikään tärkeää, että työntekijöiden edustajat koulutetaan ymmärtämään riskinarviointi ja oma tehtävänsä sen puitteissa.

OiRA-työkaluissa esitetään erilaisia keinoja siihen, miten työntekijät ja heidän edustajansa voidaan ottaa mukaan toimintaan ja miten heille voidaan tiedottaa tuloksista. Tällaisia ovat muun muassa työkalujen tai loppuraporttien sisällön jakaminen tai joissakin tapauksissa erilaiset yksityiskohtaisemmat lähestymistavat. Tarkista oman maasi työkaluista, miten riskinarviointiin voi osallistua suoraan verkossa (esimerkiksi koulutukset ja kutsut). 

Työnantajan rooli ja vastuu

Työnantajien tulisi valmistautua ja pohtia huolellisesti, mitä ne aikovat tehdä riskinarvioinnin tekoa koskevan velvollisuutensa täyttämiseksi ja työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden varmistamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. On suositeltavaa, että työnantajat noudattavat tässä edellä mainittuja vaiheita: 

 • tilataan, järjestetään ja koordinoidaan arviointi
 • nimetään päteviä henkilöitä tekemään arviointeja; riskinarvioinnin suorittava henkilö voi olla
  • työnantaja itse
  • työnantajan nimeämä työntekijä
  • ulkopuolinen arvioija ja palveluntarjoaja, jos työpaikalla ei ole riittävästi riskinarvioinnin tekemiseen pätevää henkilöstöä.
 • kuullaan työntekijöiden edustajia arviointien tekijöiden nimittämistä koskevista järjestelyistä
 • annetaan sellaisille arvioijille, jotka ovat työnantajan omia työntekijöitä, tarvittavat tiedot, koulutus, resurssit ja tuki
 • varmistetaan tarvittaessa asianmukainen koordinointi arvioijien välillä
 • osallistetaan johto ja kannustetaan työntekijöitä osallistumaan
 • määritetään riskinarvioinnin uudelleentarkastelussa ja tarkistamisessa noudatettavat järjestelyt
 • varmistetaan, että ennaltaehkäisevissä ja suojatoimenpiteissä otetaan huomioon arvioinnin tulokset
 • varmistetaan, että riskinarviointi dokumentoidaan
 • valvotaan ehkäiseviä ja suojatoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että niiden tehokkuus säilyy
 • tiedotetaan työntekijöille ja/tai heidän edustajilleen arvioinnin tuloksista ja toteutetuista toimenpiteistä (asetetaan asiakirjat saataville).