Riskinarviointi

Riskienarviointi on työtapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisyn eurooppalaisen toimintamallin kulmakivi.

Tähän on syynsä. Riskinarviointi muodostaa lähtökohdan terveyden ja turvallisuuden hallinnalle. Jos riskinarviointia ei tehdä kunnolla tai sitä ei tehdä lainkaan, ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ei todennäköisesti tunnisteta tai oteta käyttöön.

Joka vuosi miljoonia ihmisiä loukkaantuu tai saa vakavia terveyshaittoja työssään EU:n alueella. Siksi riskinarviointi on niin tärkeää. Se on keskeisessä asemassa terveellisten työpaikkojen varmistamisessa. Riskinarviointi on dynaaminen prosessi, jonka avulla yritykset ja organisaatiot toteuttavat työpaikan riskien ennakoivaa hallintapolitiikkaa.

Näistä syistä on tärkeää, että kaikentyyppiset ja kaikenkokoiset yritykset tekevät säännöllisiä arviointeja. Näiden syiden vuoksi on tärkeää, että kaikentyyppisissä ja -kokoisissa yrityksissä tehdään arviointeja säännöllisesti. Asianmukaisessa riskinarvioinnissa varmistetaan muun muassa, että kaikki asiaankuuluvat riskit otetaan huomioon (eikä vain välittömiä tai ilmeisimpiä), tarkistetaan toteutettujen turvallisuustoimenpiteiden tehokkuus, dokumentoidaan arvioinnin tulokset ja tarkistetaan arviointia säännöllisesti, jotta se pysyy ajan tasalla.

Tärkein riskinarviointia koskeva Euroopan yhteisön lainsäädännön säädös on puitedirektiivi 89/391/ETY. Tämä direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Näin ollen yritykset kaikissa jäsenvaltioissa ovat velvollisia tekemään turvallisuus- ja terveysriskien arvioinnin. Jäsenvaltioilla on kuitenkin oikeus ottaa käyttöön tiukempia säännöksiä työntekijöidensä suojelemiseksi (tarkista riskinarviointia koskeva erityislainsäädäntö omassa maassasi). Kumppanimme ovat ottaneet huomioon voimassa olevan kansallisen lainsäädännön kansallisissa OiRA-työkaluissa.

Määritelmät

Vaaratekijät

Vaaratekijä voi olla mitä tahansa, mikä voi aiheuttaa vahinkoa, kuten tarvikkeet, työvälineet, työskentelymenetelmät tai käytännöt.

Riskit

Riski tarkoittaa pientä tai suurta loukkaantumisen todennäköisyyttä vaaratekijän vuoksi.

Riskinarviointi

Riskinarvioinnin prosessissa arvioidaan työpaikan vaaratekijöiden aiheuttamia riskejä työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Siinä käydään järjestelmällisesti läpi työn kaikki osa-alueet ja pohditaan,

  • mikä saattaa aiheuttaa vammoja tai vahinkoja,

  • voidaanko vaarat poistaa ja ellei voida,

  • mitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tai suojatoimia riskien hallinnassa käytetään tai olisi käytettävä.