Riskinarvioinnin tarkoitus

Työnantajilla on yleinen velvollisuus varmistaa työntekijöiden turvallisuus ja terveys kaikissa työhönsä liittyvissä tilanteissa ja kaikilla työpaikoilla. Riskinarviointi tehdään, jotta työnantaja voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet työntekijöiden suojelemiseksi.

Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa

  • työperäisten riskien poistaminen ja ehkäiseminen.
  • tiedottaminen työntekijöille

  • työntekijöiden kouluttaminen

  • toimenpiteiden toteuttamiseen tarvittavien rakenteiden ja keinojen tarjoaminen.

Vaikka yhtenä riskinarvioinnin tarkoituksena onkin työperäisten riskien ennaltaehkäisy, jonka on aina oltava päämäärä, se ei aina onnistu käytännössä. Jollei riskien poistaminen ole mahdollista, on riskejä vähennettävä ja saatava jäännösriski hallintaan. Jäännösriskiä arvioidaan myöhemmin uudestaan tarkistussuunnitelmassa, jolloin voidaan miettiä toistamiseen riskin poistamismahdollisuuksia esimerkiksi uuden tiedon perusteella.

Riskinarviointi tulisi jäsennellä ja sitä tulisi soveltaa siten, että se auttaa työnantajia

  • tunnistaa työssä syntyvät vaaratekijät, arvioida niihin liittyviä riskejä sekä määrittellä toimenpiteet omein työntekijöidensä ja muiden työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi lainsäädännön vaatimukset huomioon ottaen,

  • arvioida riskejä käytettävien työvälineiden, kemikaalien tai valmisteiden valitsemiseksi sekä työpisteen ja töiden järjestämiseksi parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen,

  • tarkistaa, ovatko käytössä olevat toimenpiteet riittäviä,

  • priorisoida toimet, jos arvioinnin tulos edellyttää uusia toimenpiteitä,

  • osoittaa itselle, toimivaltaisille viranomaisille sekä työntekijöille ja näiden edustajille, että kaikki työn kannalta merkittävät tekijät on otettu huomioon ja että riskeistä sekä terveyden ja turvallisuuden suojaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä on tehty tietoon perustuva pätevä ratkaisu,

  • varmistaa, että riskinarvioinnin perusteella tarpeellisiksi katsotut ja käyttöön otetut ennaltaehkäisevät toimet sekä työskentely- ja tuotantomenetelmät todella parantavat työntekijöiden suojelun tasoa.