Miten riskinarviointi tehdään?

EU:ssa ei ole täsmällisiä sääntöjä siitä, miten riskinarvioinnit olisi tehtävä. Siksi kannattaa tutustua riskinarviointia koskevaan kansalliseen erityislainsäädäntöön. Riskinarviointia suunniteltaessa on silti aina pidettävä mielessä kaksi periaatetta:

 • arviointi on jäsennettävä siten, että kaikki merkittävät vaaratekijät ja riskit otetaan huomioon (ei esimerkiksi jätetä huomiotta siivouksen kaltaisia työtehtäviä, jotka saatetaan hoitaa tavanomaisen työajan ulkopuolella, tai täydentäviä toimintoja, kuten jätteiden tiivistämistä),

 • kun riski on tunnistettu, aloitetaan arviointi selvittämällä ensimmäiseksi, voidaanko riski poistaa.

OiRA-työkalujen tarkoituksena on auttaa yrityksiä tässä prosessissa. Työkalujen ohjeiden avulla riskinarviointi voidaan tehdä jäsennellysti. Niihin sisältyy runsaasti myös käytännön ratkaisuja, jotka ohjaavat toimien toteuttamisessa. Kansalliset OiRA-kumppanit pitävät huolen siitä, että kansallisella tasolla otetaan huomioon useita mahdollisia riskejä kulloinkin kyseessä olevalla alalla. 

Riskinarviointia työssä käsittelevässä eurooppalaisessa ohjausasiakirjassa (European Guidance on risk assessment at work) ehdotetaan vaiheittaista lähestymistapaa. Tämä ei ole ainoa mahdollinen riskinarviointimenetelmä, vaan samaan tavoitteeseen päästään monin erilaisin menetelmin. Riskinarviointiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa, sillä eri lähestymistavat voivat sopia eri oloihin.

Riskinarviointiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa, sillä eri lähestymistavat voivat sopia eri oloihin. Useimmissa yrityksissä, erityisesti pienissä ja keskisuurissa, vaiheittainen riskinarviointimenetelmä (joka sisältää riskinhallinnan elementtejä) toimii hyvin.

 • Vaihe 1. Vaaratekijöiden ja riskiryhmään kuuluvien henkilöiden tunnistaminen
  • Tarkastellaan sellaisia työhön liittyviä asioita, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa, ja tunnistetaan työntekijät, jotka voivat altistua vaaratekijöille.
 • Vaihe 2: Riskien arviointi ja merkittävyysjärjestykseen asettaminen
  • Arvioidaan olemassa olevat riskit sekä mahdollisten haittojen vakavuus ja todennäköisyys ja asetetaan riskit järjestykseen sen mukaan, miten merkittäviä ne ovat.
 • Vaihe 3. Päätetään ennaltaehkäisevistä toimista ja toteutetaan toimet
  • Tunnistetaan asianmukaiset toimet riskien poistamiseksi tai hallitsemiseksi ja toteutetaan toimenpiteet. Toteutetaan ennaltaehkäiseviä ja suojaavia toimia priorisointisuunnitelman mukaisesti.
 • Vaihe 4. Seuranta ja tarkistukset
  • Arviointia on tarkistettava säännöllisin väliajoin, jotta se pysyy varmasti ajan tasalla.

Kaikissa OiRA-työkaluissa noudatetaan edellä mainittuja vaiheita. 

Riskinarvioinnin dokumentointi

Työpaikalla suoritetusta riskinarvioinnista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjaa voidaan käyttää perustana

 • tiedoille, jotka välitetään asianosaisille henkilöille
 • sen arvioinnille, ovatko käytössä olevat toimenpiteet riittäviä
 • näytön toimittamiseen valvontaviranomaisille
 • mahdollisiin arviointien tarkistuksiin olosuhteiden muuttuessa.

Pöytäkirjan on suositeltavaa sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 • tutkinnan suorittavan henkilön (henkilöiden) nimi ja asema,

 • tunnistetut vaaratekijät ja riskit,

 • työntekijäryhmät, joihin kohdistuu erityisiä riskejä,

 • tarvittavat suojatoimet,

 • tarkat tiedot toimenpiteiden toteuttamisesta, esimerkiksi päivämäärä ja vastuuhenkilön nimi,

 • tarkat tiedot riskinarviointia seuraavista seuranta- ja tarkistusjärjestelyistä, muun muassa päivämäärät ja osallistuvat henkilöt,

 • tarkat tiedot työntekijöiden ja heidän edustajiensa osallistumisesta riskinarviointiprosessiin.

Riskinarviointipöytäkirjoja laadittaessa on kuultava työntekijöitä ja/tai heidän edustajiaan, ja heidän on voitava myös osallistua pöytäkirjojen laadintaan. Pöytäkirjat on myös asetettava työntekijöiden ja/tai heidän edustajiensa saatavilleen tiedoksi. Työntekijöille on joka tapauksessa tiedotettava kaikista heidän työpistettään koskevien arviointien tuloksista ja näiden perusteella toteutettavista toimista.

OiRA-työkaluihin sisältyy erilaisia raportteja, joilla voidaan esittää tiedot suoritetusta riskinarvioinnista ja päätetyistä toimenpiteistä.