Σλοβενία

Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities

No map yet

Τοποθεσία
Štukljeva 44
1000
Ljubljana, Slovenia
Σλοβενία

Δικτυακός τόπος

http://www.mddsz.gov.si/en/

Ειδικός δικτυακός τόπος του OiRA

http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja

Εργαλεία εταίρων OiRA

Προβολή 1 - 5 από 22

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο

Σλοβενία

Σλοβένος

Warehouse workers

Γενικά εργαλεία/ειδικά κινδύνου

Σλοβενία

Σλοβένος

COVID-19

Πληροφορίες & επικοινωνία

Σλοβενία

Σλοβένος

Journalists

Ξενοδοχεία εστιατόρια τροφοδοσία

Σλοβενία

Σλοβένος

Cafes, restaurants & catering

Εκπαίδευση

Σλοβενία

Σλοβένος

Educational establishments