EU and national stakeholders

EU i nacionalni partneri

EU ili nacionalni socijalni partneri zainteresirani postati partneri OiRA-e, za podršku EU-OSHA-i u promicanju alata OiRA ili za suradnju s postojećim partnerima OiRA-e.

Kako funkcionira OiRA

OiRA je internetska platforma koja se sastoji od generatora alata OiRA (gdje programeri izrađuju sektorske alate) i sektorskih alata OiRA dostupnih na interaktivnom mrežnom mjestu.
Generator alata OiRA besplatno je na raspolaganju sektorskim partnerima u EU-u te tijelima EU-a i nacionalnim tijelima. Nacionalne sektorske partnere potiče se na suradnju s odgovarajućim nacionalnim partnerom OiRA-e. 
Partneri mogu upotrebljavati generator alata OiRA za izradu alata za procjenu rizika za različite sektore na svojem nacionalnom jeziku, koji su prilagođeni nacionalnom zakonodavstvu. Ti se alati zatim stavljaju na raspolaganje malim poduzećima i mikropoduzećima za provedbu procjene rizika.

Tko može postati partner

Sektorski partneri (organizacije poslodavaca i zaposlenika) na razini EU-a i nacionalna tijela (ministarstva, inspektorati rada, instituti za sigurnost i zdravlje na radu itd.). Nacionalne sektorske partnere potiče se na suradnju s odgovarajućim nacionalnim partnerom OiRA-e.
Postojeći nacionalni partneri nalaze se ovdje, a partneri iz EU-a ovdje.

Uključenost socijalnih partnera

Ako nacionalno državno tijelo / nacionalno tijelo za sigurnost i zdravlje na radu preuzme vodeću ulogu u razvoju alata OiRA, trebalo bi socijalne (i druge) partnere uključiti u razvoj i širenje alata OiRA u skladu s nacionalnim praksama u predmetnoj državi članici.

Slika
OiRA EU national stakeholders

Tko se može služiti alatima?

Alat OiRA može upotrebljavati svatko tko želi procijeniti rizike povezane sa zdravljem i sigurnošću na njihovu radnom mjestu. Međutim, alat OiRA osmišljen je tako da bude od najveće koristi malim poduzećima.
Koncipiran je kao podrška da mogu procijeniti rizike na radu i provesti dokumentiranu procjenu rizika te sastaviti plan mjera prilagođen zahtjevima konkretne organizacije.

Mreža IRAT

Mreža IRAT sastoji se od institucija i ministarstava za sigurnost i zdravlje na radu koji su razvili interaktivni alat za procjenu rizika (IRAT). Iako se njihovi alati za procjenu rizika mogu razlikovati, sve te institucije imaju isti cilj: pomoći mikropoduzećima i malim poduzećima u postupku procjene rizika; doprijeti do najvećeg broja mikropoduzeća i malih poduzeća te dugoročno održavati i ažurirati softver.

Statistički podatci alata OiRA

Pregled statističkih podataka za alat OiRA tijekom posljednjih godina. Ove informacije obuhvaćaju broj razvijenih alata, broj korisnika, broj provedenih procjena rizika, kao i informacije o alatima u razvoju.

Otvoreni izvor / dijeljenje

Alati OiRA i svi njihovi sadržaji slobodno su dostupni i mogu ih upotrebljavati drugi partneri OiRA-e u razvoju svojih alata. To se odnosi samo na tekst u alatima. Fotografije/slike mogu podlijegati posebnim autorskim pravima, a svaki programer alata dužan je osigurati prava na upotrebu određenih fotografija/slika.
Dijeljenje se obavlja putem licencija Creative Commons. Taj oblik licencije korisnicima nudi mogućnost dijeljenja i prilagodbe elementa zaštićenog autorskim pravom pod nekoliko naznačenih uvjeta, uključujući i to da nije namijenjen komercijalnoj upotrebi te da je izvor jasno naveden. Za više informacija posjetite http://creativecommons.org/ i http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Informacije o subjektu koji razvija alat

Ovo je službeni vodič za urednike OiRA-e (Priručnik) namijenjen svim partnerima OiRA-e i ostalima koji razvijaju alate u suradnji s partnerima OiRA-e. Sadržava detaljne upute o korištenju sustava upravljanja sadržajem kako bi se stvorili alati.