Kako provoditi procjenu rizika

Na razini EU-a nisu utvrđena pravila o provedbi procjena rizika (potrebno je provjeriti zakonodavstvo koje se odnosi na procjenu rizika u vašoj zemlji). Međutim, postoje dva načela koja uvijek treba imati na umu pri pristupu procjeni rizika:

 • strukturiranje procjene na način kojim se osigurava posvećivanje svim bitnim opasnostima i rizicima (tj. nemojte zanemarivati zadatke poput čišćenja, koji se možda događaju izvan uobičajenog radnog vremena, ili pomoćne odjele poput prešanja otpada);

 • nakon što se identificira rizik, započinjanje procjene od prvog načela tako da postavite pitanje može li se rizik eliminirati.

Alati OiRA trebali bi pomoći organizacijama u tom procesu. Pružaju smjernice kako bi se procjeni rizika moglo pristupiti na strukturiran način i uključuju brojna praktična rješenja za usmjeravanje korisnika pri poduzimanju mjera. Nacionalni partneri OiRA -e brinu se da se uzme u obzir širok raspon mogućih rizika u određenom sektoru na nacionalnoj razini. 

U Europskim smjernicama za procjenu rizika na radu predlaže se pristup koji se temelji na nekoliko različitih koraka. To nije jedina metoda za provođenje procjene rizika. Naime, postoje različite metodologije kojima se može postići isti cilj. Ne postoji jedan „ispravan” način izvršavanja procjene rizika i različiti pristupi mogu biti djelotvorni u različitim okolnostima.

Ne postoji jedinstven „pravi” način procjene rizika, a različiti pristupi mogu funkcionirati u različitim okolnostima. Za većinu poduzeća, posebno za mala i srednja poduzeća, postupni pristup (koji uključuje elemente upravljanja rizikom) kao što je onaj predstavljen u nastavku trebao bi dobro funkcionirati.

 • 1. korak utvrđivanje opasnosti i osoba izloženih riziku
  • utvrđivanje elemenata na radnom mjestu koji mogu nanijeti ozljedu i utvrđivanje radnika koji mogu biti izloženi opasnostima.
 • 2. korak procjena i određivanje prioriteta rizika
  • procjena postojećih rizika (težina i vjerojatnost moguće ozljede...) te određivanje prioriteta među rizicima prema važnosti.
 • 3. korak odlučivanje o preventivnim mjerama i njihova provedba
  • utvrđivanje odgovarajućih mjera za eliminaciju ili kontrolu rizika provedba preventivnih i zaštitnih mjera kroz plan određivanja prioriteta
 • Korak 4. Praćenje i provjera
  • Procjena bi se trebala redovito provjeravati kako bi se osigurala njezina ažurnost.

Svi alati OiRA slijede prethodno navedene korake. 

Vođenje evidencije o procjeni rizika

Potrebno je voditi evidenciju o rezultatima procjena rizika na radu. Takav se zapis može upotrijebiti kao osnova za:

 • slanje tih informacija dotičnim osobama
 • procjenu jesu li uvedene potrebne mjere
 • osiguranje dokaza za nadzorna tijela
 • moguće ispravke ako se promijene okolnosti.

Preporučuje se evidentiranje sljedećih pojedinosti:

 • imena i funkcija jedne ili više osoba koje provode ispitivanje;

 • opasnosti i rizika koji su identificirani;

 • skupina radnika koje se suočavaju s posebnim rizicima;

 • potrebnih mjera zaštite;

 • pojedinosti o uvođenju tih mjera, poput imena odgovorne osobe i datuma;

 • pojedinosti o naknadnom praćenju i dogovorima za provjeru, uključujući datume i osobe koje sudjeluju;

 • pojedinosti o sudjelovanju radnika i njihovih predstavnika u procesu procjene rizika.

Evidenciju o procjenama trebalo bi sastaviti uz savjetovanje i sudjelovanje radnika i/ili njihovih predstavnika te im je staviti na raspolaganje u informativne svrhe. Dotične radnike svakako bi trebalo obavijestiti o ishodu svake procjene koja se odnosi na njihovo mjesto rada te o mjerama koje treba poduzeti kao rezultat te procjene.

Alati OiRA sadržavaju različita izvješća u kojima se bilježe provedene procjene rizika i donesene mjere.