Partneri

Zajednica OiRA-e sastoji se od organizacija i osoba koje razvijaju alate OiRA. Cilj joj je pomoći u razvoju alata OiRA poticanjem razmjene alata, znanja i dobrih praksi, promidžbom suradnje, jačanjem postojećih veza unutar zajednice i stvaranjem novih.

Tko su članovi zajednice OiRA-e?

 • Sektorski socijalni partneri na razini EU-a i na nacionalnim razinama (udruge poslodavaca i zaposlenika)
 • Tijela EU-a i nacionalna tijela (ministarstva, inspektorati rada, instituti za sigurnost i zdravlje na radu (OSH) itd.).

Članovi zajednice ostaju u redovitom kontaktu s EU-OSHA-om, sastaju se jednom godišnje da bi razmijenili informacije i iskustva te surađuju tako da dijele sadržaj alata OiRA, promidžbeni materijal i sl.


Želite li sudjelovati u zajednici OiRA-e?

Svi se članovi obvezuju na:

 • razvoj alata OiRA ili prilagodbu postojećih alata OiRA specifičnim sektorima i nacionalnim propisima
 • uključivanje krajnjih korisnika (poslodavaca i zaposlenika malih i mikropoduzeća ili organizacija) da bi se osiguralo da alati OiRA zadovoljavaju stvarne potrebe krajnjih korisnika (pogotovo u fazi testiranja)
 • redovito ažuriranje sadržaja alata OiRA
 • širenje alata OiRA i, koliko je to moguće, pružanje pomoći krajnjim korisnicima
 • suradnju s EU-OSHA-om i pružanje povratnih informacija o generatoru alata, materijalima i modelu širenja
 • sudjelovanje u evaluacijama projekta OiRA (kojima će upravljati EU-OSHA)
 • dijeljenje alata OiRA koje razviju, kao i iskustva i znanja koja prikupe tijekom tog procesa, s ostalim članovima zajednice OiRA-e.

Želite li sudjelovati u zajednici OiRA-e?

 • Postoji opći sporazum o tome da je potrebna suradnja na razini EU-a oko alata za procjenu rizika, pogotovo u kontekstu ekonomske krize i ograničenih resursa.
 • Pokušaji i resursi za udruživanje na razini EU-a: Članovi zajednice OiRA-e nadovezuju se na ono što rade ostali članovi ili na ono što su već razvili.
 • OiRA potiče suradnju između istraživača i članova zajednice OiRA-e na razini EU-a i na nacionalnoj razini.
 • Projekt gradi mostove, jača suradnju i postavlja nove načine razmjene informacija.

Želite li sudjelovati u zajednici OiRA-e?

Ako ste socijalni partner ili nacionalni institut ili tijelo i želite sudjelovati u OiRA-i, najprije pročitajte memorandum razumijevanja OiRA-e, koji pruža osnove za suradnju s EU-OSHA-om (i koji svi članovi zajednice OiRA moraju potpisati). Zatim, ako ste zainteresirani, obratite se svojoj nacionalnoj središnjoj točki da biste ih obavijestili.

Što se tiče politike partnerstva OiRA-e, prioritet se daje organizacijama EU-a i državama članicama EU-a. Za organizacije i države koje nisu članice EU-a EU-OSHA nudi besplatno preuzimanje generatora alata OiRA (internetska aplikacija za razvoj alata za procjenu rizika).

Uzmite u obzir da:

 • Upotreba ovog softvera zahtijeva poznavanje rada sa softverom Plone.
 • EU-OSHA konstantno ažurira softver.
 • Izvorni kôd aplikacije OiRA nudi se kao opća javna licencija.