EU and national stakeholders

EU och nationella intressenter

Arbetsmarknadsparter på EU-nivå eller nationell nivå som är intresserade av att bli OiRA-partner, stödja EU-Osha när det gäller att marknadsföra OiRA-verktygen eller samarbeta med befintliga OiRA-partner.

Hur fungerar OiRA?

OiRA är en onlineplattform som består dels av en verktygsgenerator (där utvecklare kan skapa branschspecifika verktyg) och dels av de färdiga, branschspecifika OiRA-verktygen, som är tillgängliga via en interaktiv webbplats.
OiRA:s verktygsgenerator erbjuds kostnadsfritt till branschvisa arbetsmarknadsparter på EU-nivå samt till EU-myndigheter och nationella myndigheter. Nationella sektorsspecifika partner uppmuntras att samarbeta med respektive nationell OiRA-partner. 
Partnerna kan använda OiRA-generatorn för att skapa riskbedömningsverktyg för olika branscher på sitt nationella språk och anpassade till den nationella lagstiftningen. Dessa verktyg görs sedan tillgängliga för mikro- och småföretag som kan använda dem för att genomföra sina riskbedömningar.

Vem kan bli partner?

Branschvisa arbetsmarknadsparter (arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer) på EU-nivå samt nationella myndigheter (ministerier, arbetsmiljöinspektioner, arbetsmiljöinstitut osv.). Nationella sektorsspecifika partner uppmuntras att samarbeta med respektive nationell OiRA-partner.
Nuvarande nationella partner hittar du här och partnerna på EU-nivå hittar du här.

Arbetsmarknadsparternas engagemang

Om en nationell offentlig myndighet eller ett nationellt arbetsmiljöinstitut tar initiativet när det gäller utvecklingen av OiRA-verktyg bör de involvera arbetsmarknadens parter (och andra partner) i utvecklingen och spridningen av OiRA-verktygen i enlighet med tillämplig praxis i respektive medlemsstat.

Bild
OiRA EU national stakeholders

Vem kan använda verktygen?

OiRA kan användas av alla som vill bedöma hälso- och säkerhetsrelaterade risker på arbetsplatser. OiRA är dock utformat för att ge störst nytta till mindre företag.
Verktygen hjälper dem att bedöma riskerna på arbetsplatsen och att förbereda och utforma en dokumenterad riskbedömning, inklusive en handlingsplan som är anpassad till företagets krav.

IRAT-nätverket

IRAT-nätverket består av ett antal arbetsmiljöinstitut och ministerier som har utvecklat ett eget interaktivt verktyg för riskbedömning, IRAT. Även om deras riskbedömningsverktyg kan skilja sig åt när det gäller vissa aspekter så är målet detsamma: att hjälpa mikro- och småföretag i riskbedömningsprocessen, nå ut till så många av dessa företag som möjligt och hålla respektive programvara uppdaterad och välfungerande i det långa loppet.

OiRA-statistik

Översikt över OiRA-statistiken under de senaste åren. Denna information inbegriper antal utvecklade verktyg, antal användare, antal genomförda riskbedömningar och verktyg som är under utveckling.

Öppen källkod och delning

OiRA-verktygen och deras innehåll är fritt tillgängliga och kan användas av andra OiRA-partner när de utvecklar sina verktyg. Detta gäller endast texten i verktygen. Fotografier och bilder kan ha specifika upphovsrättsskydd och verktygsutvecklarna ansvarar för att säkerställa att de har rätt att använda fotografierna eller bilderna i fråga.
Delning av OiRA-innehåll sker genom Creative Commons-licenser. Denna form av licens ger användarna möjlighet att dela och anpassa arbetet enligt ett antal specificerade villkor, bland annat att arbetet ska vara icke-kommersiellt och korrekt tilldelat. För mer information, besök http://creativecommons.org/ och http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Information till verktygsutvecklarna

Detta är OiRA:s officiella redigeringsmanual (Editor's Guide). Den är avsedd för alla OiRA-partner och dem som utvecklar verktyg tillsammans med OiRA-partnerna. Den ger detaljerade instruktioner om hur man använder innehållshanteringssystemet för att skapa ett nytt verktyg.