Riskbedömning

Riskbedömning är grundbulten i EU:s arbete med att förebygga arbetsrelaterade olyckor och arbetsrelaterad ohälsa.

Det finns goda skäl till detta. Varje seriös arbetsmiljöstrategi börjar med en riskbedömning. Om denna inte görs på ett korrekt sätt eller inte görs överhuvudtaget är det föga troligt att lämpliga förebyggande åtgärder kan identifieras och vidtas.

Varje år skadas miljoner människor inom EU på arbetsplatsen eller drabbas av allvarlig arbetsrelaterad ohälsa. Riskbedömning är med andra ord nyckeln till hälsosamma arbetsplatser, Riskbedömning är en dynamisk process som gör det möjligt för företag och organisationer att införa en proaktiv policy för riskhantering på arbetsplatsen.

och det är avgörande att alla företag, oavsett typ och storlek, genomför regelbundna riskbedömningar. En korrekt riskbedömning omfattar bland annat att säkerställa att hänsyn tas till alla relevanta risker (inte bara de omedelbart uppenbara), kontrollera att införda säkerhetsåtgärder är effektiva, dokumentera utfallen av bedömningarna och granska riskbedömningen regelbundet för att hålla den aktuell.

Den viktigaste delen av den europeiska lagstiftningen som rör riskbedömning är rådets ramdirektiv 89/391/EEG. Detta direktiv har införlivats i nationell lagstiftning och medför en skyldighet för alla företag i medlemsstaterna att bedöma säkerhets- och hälsoriskerna på sina respektive arbetsplatser. Varje medlemsstat har även möjlighet att införa regler som är strängare än direktivets bestämmelser för att skydda landets arbetstagare. Du bör därför kontrollera vilka regler som gäller i ditt land när det gäller riskbedömningar. I de nationella OiRA-verktygen har våra partner redan tagit hänsyn till gällande nationell lagstiftning.

Definitioner

Faror

En fara kan utgöras av vad som helst — arbetsmaterial, utrustning, arbetsmetoder, praxis — som kan orsaka skada.

Risker

Kom ihåg att en risk är sannolikheten, hög eller låg, för att någon ska skadas på grund av faran.

Riskbedömning

Riskbedömning är en process för att utvärdera olika arbetsmiljörisker som uppstår till följd av faror på arbetsplatsen. Detta innebär en systematisk granskning av arbetets alla delar där man bedömer

  • vad som kan orsaka skada,

  • om risken kan elimineras eller inte och, om inte,

  • vilka förebyggande åtgärder eller skyddsåtgärder som finns, eller bör finnas, för kontroll av riskerna.