Syftet med riskbedömning

Alla arbetsgivare har en allmän skyldighet att säkerställa arbetstagarnas säkerhet och hälsa i alla avseenden som rör deras arbete. Syftet med riskbedömningar är att göra det möjligt för arbetsgivare att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skydda arbetstagarna.

Åtgärderna omfattar

  • Eliminering och förebyggande av arbetsmiljörisker.

  • tillhandahållande av information till arbetstagarna,

  • tillhandahållande av utbildning till arbetstagarna,

  • lämplig organisation och adekvata hjälpmedel för att vidta de nödvändiga åtgärderna.

Det är meningen att riskbedömningen ska innefatta förebyggande av risker i arbetet, och även om detta alltid ska vara målet går det inte alltid att uppnå i praktiken. Om det inte går att eliminera riskerna ska de minskas, och restrisken ska hållas under kontroll. I ett senare läge kan en sådan restrisk bedömas på nytt inom ramen för ett granskningsprogram, då man på nytt kan ta ställning till om ny kunskap eventuellt gör det möjligt att eliminera risken.

Riskbedömningen bör vara strukturerad och användas för att hjälpa arbetsgivarna att

  • identifiera de faror som uppstår i samband med arbetet och utvärdera de risker som är relaterade till dessa faror, för att därigenom bestämma vilka åtgärder de bör vidta för att skydda sina anställdas och andra arbetstagares hälsa och säkerhet, med vederbörlig hänsyn till gällande lagstiftning,

  • fatta välgrundade beslut i fråga om val av arbetsutrustning, kemiska ämnen eller beredningar som används, arbetsplatsens utformning/inredning och arbetets organisation.

  • kontrollera om de åtgärder som tillämpas räcker,

  • prioritera insatser om bedömningen visar att ytterligare åtgärder behövs,

  • visa för sig själva, behöriga myndigheter, arbetstagarna och deras företrädare att alla faktorer som är relevanta för arbetet har tagits i beaktande och att en informerad och välgrundad bedömning har gjorts av riskerna och av de åtgärder som krävs för garantera arbetstagarnas hälsa och säkerhet,

  • säkerställa att de förebyggande åtgärder samt de arbets- och produktionsmetoder som bedöms vara nödvändiga och som genomförs efter en riskbedömning förbättrar arbetarskyddet.