Hur en riskbedömning genomförs

På EU-nivå finns det inga fastställda regler för hur riskbedömningar ska gå till. Du bör därför kontrollera om det finns sådana regler i ditt land. Det finns dock två principer som man alltid bör ha i åtanke när man står inför en riskbedömning:

 • Strukturera bedömningen så att alla relevanta faror och risker beaktas (så att arbetsuppgifter som utförs utanför normal arbetstid, exempelvis städning, eller avdelningar som ansvarar för verksamheter som ligger utanför den vanliga, exempelvis sopkomprimering, inte förbises).

 • Börja utvärderingen från grunden när en risk identifieras genom att undersöka om den går att eliminera.

OiRA-verktygen är till för att hjälpa företagen i denna process. De ger vägledning som gör det möjligt att genomföra riskbedömningarna på ett strukturerat sätt, och de innehåller en lång rad praktiska lösningar som hjälper användaren att vidta åtgärder. De nationella OiRA-partnerna ser till att ett brett spektrum av möjliga sektorsspecifika risker på nationell nivå beaktas. 

I den europeiska riktlinjen om riskbedömning på arbetsplatsen föreslås en strategi som bygger på ett antal olika steg. Detta är inte den enda metoden för att genomföra en riskbedömning. Det finns många olika metoder för att uppnå samma syfte. Det finns inget unikt "rätt" sätt att genomföra en riskbedömning, och vilken strategi som är lämpligast varierar med betingelserna.

Det finns ingen universallösning för vad en ”korrekt” riskbedömning är, utan tillvägagångssättet bör anpassas från fall till fall. För de flesta företag, särskilt de som är små och medelstora, är en stegvis strategi (som omfattar delar av riskhanteringen) lämplig. En sådan strategi presenteras här:

 • Steg 1. Identifiera faror/risker och personer i riskzonen.
  • Identifiera de faktorer på arbetsplatsen som kan orsaka skada och de arbetstagare som kan vara utsatta för farorna.
 • Steg 2. Utvärdera och prioritetsordna risker.
  • Uppskatta de befintliga riskerna (utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet för möjlig skada) och prioritetsordna dem.
 • Steg 3. Besluta om och genomför förebyggande åtgärder.
  • Identifiera lämpliga åtgärder för att eliminera eller kontrollera riskerna, och vidta dem. Inför de förebyggande åtgärderna och skyddsåtgärderna enligt en prioriteringsplan.
 • Steg 4. Övervakning och granskning
  • Riskbedömningen måste ses över regelbundet och hållas aktuell.

Alla OiRA-verktyg följer de här stegen. 

Dokumentera riskbedömningen

Resultaten av riskbedömningarna på arbetsplatsen bör dokumenteras i ett särskilt register. Detta register kan användas som grund för att

 • vidarebefordra information till berörda personer,
 • bedöma huruvida nödvändiga åtgärder har vidtagits,
 • ta fram bevis för rapportering till tillsynsmyndigheter,
 • göra eventuella justeringar om omständigheterna förändras.

Åtminstone följande uppgifter bör registreras:

 • Namn och titel på den eller de personer som genomför granskningen.

 • Identifierade faror.

 • Vilka grupper av anställda som löper särskilda risker.

 • Nödvändiga skyddsåtgärder.

 • Uppgifter om införande av åtgärder, som namnet på ansvarig person och datum.

 • Uppgifter om efterföljande arrangemang för övervakning och granskning, däribland datum och vilka personer som är involverade.

 • Uppgifter om hur arbetstagarna och deras företrädare har deltagit i riskbedömningsprocessen.

Riskbedömningsregistret bör upprättas i samråd med och tillsammans med arbetstagarna och/eller deras företrädare och finnas tillgängligt för dem för konsultation. De berörda arbetstagarna bör under alla omständigheter informeras om resultatet av varje riskbedömning som rör deras arbetsplats och om de åtgärder som ska vidtas till följd av bedömningen.

I OiRA-verktygen finns olika rapportmallar för att dokumentera den riskbedömning som gjorts och de åtgärder som fastställts.