Riskhantering – roller och ansvar

EU har tagit fram en strategi som bygger på bedömning och hantering av risker för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet. För att kunna genomföra effektiva riskbedömningar av arbetsplatsen måste alla berörda personer ha god kännedom om den rättsliga ramen, koncepten, riskbedömningsprocessen och den funktion som processens huvudaktörer ska ha.

Arbetstagarnas roller och ansvar

Det är viktigt att arbetstagarna deltar i riskbedömningen. Eftersom arbetstagarna känner till problemen med och har detaljkunskap om sina arbetsuppgifter bör de vara delaktiga i riskbedömningen. Deras praktiska kunskaper eller kompetens krävs ofta också för att utveckla fungerande förebyggande åtgärder.

Arbetstagarnas deltagande är inte bara en rättighet – det är en avgörande faktor för att arbetsgivaren ska kunna ha en effektiv och ändamålsenlig hantering av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Arbetstagarna och/eller deras företrädare har rätt till/är skyldiga att

 • bli tillfrågade om hur riskbedömningen ska organiseras och hur de personer som ska genomföra den ska utses,
 • delta i riskbedömningen,
 • informera sina överordnade eller arbetsgivare om risker som de upptäcker,
 • rapportera om förändringar på arbetsplatsen,
 • informeras om riskerna för deras hälsa och säkerhet och de åtgärder som krävs för att eliminera eller minska dessa risker,
 • vara involverade i beslutsprocessen när det gäller förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som ska införas,
 • uppmana arbetsgivaren att vidta lämpliga åtgärder och komma med förslag på hur man kan minimera riskerna eller undanröja faran vid källan,
 • samarbeta för att hjälpa arbetsgivaren att se till att arbetsmiljön är säker,
 • utbildas/få instruktioner om hur åtgärderna ska vidtas,
 • följa arbetsgivarens utbildning och instruktioner för att så långt som möjligt ansvara för sin egen säkerhet och hälsa och för andra personer som påverkas av deras handlingar.

Det är dessutom viktigt att arbetstagarnas företrädare utbildas så att de förstår riskbedömningen och sin egen roll i denna.

OiRA-verktygen innehåller olika hjälpmedel för att involvera och informera arbetstagare och deras företrädare – allt från delning av innehållet i verktygen eller de slutliga rapporterna till mer omfattande tillvägagångssätt. Gå in på det eller de OiRA-verktyg som är anpassade efter ditt land för att se de olika alternativen, exempelvis utbildningar och inbjudningar att bidra direkt till riskbedömningen via nätet. 

Arbetsgivarens uppgift och ansvarsområden

Som arbetsgivare bör du noggrant förbereda vad som ska göras för att du ska uppfylla dina skyldigheter i fråga om riskbedömning och åtgärder för att garantera arbetstagarnas säkerhet och hälsa på arbetet. Detta förberedelsearbete bör inbegripa att 

 • organisera och samordna bedömningen samt delegera uppgifter,
 • utse kompetenta personer för att utföra riskbedömningen; det kan exempelvis vara
  • arbetsgivaren själv,
  • lämpliga anställda som utsetts av arbetsgivaren,
  • externa bedömare och tjänsteleverantörer om det råder brist på personal med lämplig kompetens på arbetsplatsen;
 • samråda med arbetstagarföreträdare angående arrangemangen för utnämning av de personer som ska utföra riskbedömningarna,
 • tillhandahålla information, utbildning, resurser och stöd i den utsträckning som krävs till de egna anställda som utsetts att delta i riskbedömningen,
 • säkerställa en tillräcklig grad av samordning mellan bedömarna (vid behov),
 • involvera ledningen och uppmuntra personalen att delta,
 • fastställa rutiner för att se över och revidera riskbedömningen,
 • säkerställa att de förebyggande åtgärderna och skyddsåtgärderna överensstämmer med resultaten av bedömningen,
 • säkerställa att riskbedömningen dokumenteras,
 • övervaka skyddsåtgärderna och de förebyggande åtgärderna för att säkerställa att de förblir effektiva,
 • informera arbetstagarna och/eller deras företrädare om resultaten av riskbedömningen och de åtgärder som vidtagits (göra riskbedömningsregistret tillgängligt för dem).