O OiRA

OiRA – Online interactive Risk Assessment (interaktívne hodnotenie rizík online) – je webová platforma, ktorá umožňuje vytváranie nástrojov na sektorové hodnotenie rizík vo viacerých jazykoch jednoduchým a štandardizovaným spôsobom.

Túto platformu vyvinula a spravuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a je založená na holandskom nástroji na hodnotenie rizík RI&E.

Prečo vznikol projekt OiRA?

Správne hodnotenie rizík je kľúčom k zdravým pracoviskám. Vykonávať hodnotenie rizík však môže byť pomerne náročné, predovšetkým v prípade mikropodnikov a malých podnikov, ktorým môžu chýbať prostriedky alebo odborné znalosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na efektívne vykonávanie tohto postupu.

Zmyslom projektu OiRA je odstrániť tento problém. Ide o prvú iniciatívu na úrovni EÚ, ktorá podporuje mikropodniky a malé podniky pri hodnotení rizík s pomocou nástrojov vyvinutých vnútroštátnymi orgánmi a sociálnymi partnermi (zamestnávateľskými a zamestnaneckými organizáciami) na úrovni Európskej únie a na úrovni členských štátov.

Aké sú ciele projektu OiRA?

 • Na európskej úrovni:
  • zvýšiť počet MMP v Európe, ktoré vykonávajú hodnotenie a spravovanie rizík pri práci,
  • prispieť (prostredníctvom správneho hodnotenia rizík) k znižovaniu počtu nehôd na pracovisku a chorôb z povolania a k zlepšovaniu pracovných podmienok,
  • pomoc podnikom (prostredníctvom správneho hodnotenia rizík) pri zvyšovaní konkurencieschopnosti (znižovaním nákladom vznikajúcich kvôli pracovným nehodám a chorobám, znižovaním práceneschopnosti a pod.).
 • Na vnútroštátnej a sektorovej úrovni:
  • poskytnúť praktické nástroje OiRA mikropodnikom a malým podnikom prostredníctvom ich webových lokalít a podporovať ich používanie,
  • prispievať k plneniu národných cieľov v oblasti znižovania počtu chorôb z povolania alebo pracovných nehôd sprístupnením nástrojov OiRA podnikom.
 • Na úrovni spoločností:
  • zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov (všeobecná povinnosť zamestnávateľov a podnikov) podporovaním využívania nástrojov OiRA v spoločnosti a v pracovných priestoroch, a tým aj zavádzať správny proces hodnotenia rizík,
  • demystifikovať proces hodnotenia rizík,
  • zlepšiť pracovné podmienky podporovaním používania nástroja na hodnotenie rizík na pracovisku, a tým aj zlepšovať výsledky spoločností.

Ako OiRA funguje?

OiRA je online platforma, ktorá pozostáva z generátora nástrojov OiRA (kde vývojári môžu vytvárať sektorové nástroje) a sektorových nástrojov OiRA, ktoré sú dostupné mikropodnikom a malým podnikom prostredníctvom interaktívnej webovej lokality.

Generátor nástrojov OiRA sa poskytuje zadarmo sektorovým partnerom na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, ako aj vnútroštátnym orgánom v Európskej únii.

Partneri OiRA môžu použiť generátor nástroja OiRA na vytvorenie nástrojov na hodnotenie rizík pre rôzne odvetvia, riziká alebo činnosti. Tieto nástroje sú potom k dispozícii pre členské štáty, aby mohli vykonávať svoje hodnotenia rizík.