Hodnotenie rizík

Hodnotenie rizík je základným kameňom európskeho prístupu k prevencii pracovných úrazov a chorôb z povolania.

Existuje nato niekoľko dobrých dôvodov. Ak sa proces hodnotenia rizík, ktorý je začiatkom prístupu k riadeniu bezpečnosti a ochrany zdravia, nevykonáva správne alebo vôbec, je nepravdepodobné, že sa určia alebo zavedú vhodné preventívne opatrenia.

Každoročne milióny ľudí v EÚ utrpia na pracovisku pracovný úraz alebo závažné poškodenie zdravia. Preto je hodnotenie rizík také dôležité a je kľúčom k zdravým pracoviskám. Hodnotenie rizík je dynamický proces, ktorý umožňuje podnikom a organizáciám prijať aktívnu politiku riadenia rizík na pracovisku.

Z týchto dôvodov je dôležité, aby podniky všetkých typov a veľkostí vykonávalo pravidelné hodnotenie. Riadne hodnotenie rizík zahŕňa okrem iného uistenie, že sa zohľadnili všetky príslušné riziká (nielen bezprostredné alebo zjavné), kontrolu účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení, zaznamenanie výsledkov hodnotenia a jeho pravidelnú kontrolu, aby bolo stále aktuálne.

Najdôležitejším európskym právnym predpisom, ktorý sa týka hodnotenia rizík je Rámcová smernica 89/391. Táto smernica je transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov a vyplýva z nej, že podniky vo všetkých členských štátoch sú povinné vykonať posúdenie rizík pre bezpečnosť a ochranu zdravia. Členské štáty však majú právo zaviesť prísnejšie ustanovenia na ochranu svojich pracovníkov (pozrite si preto osobitné právne predpisy týkajúce sa hodnotenia rizík vo svojej krajine). Vo vnútroštátnych nástrojoch OiRA naši partneri už zohľadnili platné vnútroštátne právne predpisy.

Definície

Nebezpečenstvá

Nebezpečenstvo môže byť čokoľvek, čo môže spôsobiť ujmu, či už je to pracovný materiál, vybavenie, pracovné metódy alebo postupy.

Riziká

Riziko je pravdepodobnosť, či už vysoká alebo nízka, že niekto môže kvôli týmto nebezpečenstvám utrpieť ujmu.

Hodnotenie rizík

Hodnotenie rizík je proces posúdenia rizík pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ktoré vyplývajú z nebezpečenstiev na pracovisku. Ide o systematické preskúmanie všetkých aspektov práce, konkrétne:

  • čo by mohlo spôsobiť zranenie alebo ujmu

  • či je možné riziko odstrániť a, ak to nie je možné,

  • aké preventívne alebo ochranné opatrenia sa na pracovisku prijali alebo treba prijať s cieľom regulovať riziko.