Partneri

Komunita OiRA sa skladá z organizácií a ľudí vyvíjajúcich nástroje OiRA. Jej cieľom je uľahčovať rozvoj nástrojov OiRA prostredníctvom stimulovania výmeny nástrojov, znalostí a dobrej praxe, podporovaním spolupráce, posilňovaním existujúcich vzťahov v rámci komunity a vytváraním nových.

Kto sú členovia komunity OiRA?

 • Sektoroví sociálni partneri na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni (zamestnávatelia a organizácie zamestnávateľov).
 • Úrady EÚ a vnútroštátne orgány (ministerstvá, inšpektoráty práce, inštitúty bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a pod.).

Členovia tejto komunity sú v pravidelnom kontakte s agentúrou EU-OSHA, jedenkrát ročne sa stretávajú na účely výmeny informácií a skúseností a spolupracujú v blasti spoločného využívania obsahu nástrojov OiRA, propagačných materiálov a podobne.


Chcete byť súčasťou komunity OiRA?

Všetci členovia sa zaväzujú:

 • vyvíjať nástroje OiRA alebo prispôsobovať existujúce nástroje OiRA pre špecifické sektory a podľa vnútroštátnycj právnych predpisov,
 • angažovať koncových používateľov (zamestnávateľov a zamestnancov mikropodnikov a malých podnikov (MMP) či organizácií), aby nástroje OiRA plnili skutočné potreby koncových používateľov (najmä vo fáze testovania),
 • pravidelne aktualizovať obsah nástrojov OiRA,
 • šíriť nástroje OiRA a v rámci možností poskytovať pomoc koncovým používateľom,
 • spolupracovať s agentúrou EU-OSHA a poskytovať spätnú väzbu o generátore nástrojov, materiáloch a modeli šírenia,
 • zúčastňovať sa na hodnoteniach projektu OiRA (riadených agentúrou EU-OSHA),
 • spoločne využívať nástroje OiRA, ktoré vyvinú, ako aj skúsenosti a poznatky získané počas tohto procesu, spolu s ďalšími členmi komunity OiRA.

Chcete byť súčasťou komunity OiRA?

 • Existuje všeobecná zhoda o tom, že spolupráca na úrovni EÚ v oblasti vývoja nástrojov na hodnotenie rizík je potrebná, obzvlášť v kontexte ekonomickej krízy a obmedzených zdrojov.
 • Spájanie úsilia a zdrojov na úrovni EÚ: Členovia komunity OiRA budujú na tom, čo robia iní členovia alebo na tom, čo už vyvinuli.
 • Nástroj OiRA podporuje spoluprácu medzi európskymi a vnútroštátnymi členmi komunity OiRA a výskumnými pracovníkmi.
 • Tento projekt stavia mosty, posilňuje spoluprácu a vytvára nové spôsoby výmeny informácií.

Chcete byť súčasťou komunity OiRA?

Ak zastupujete sociálneho partnera alebo národný inštitút či vnútroštátny orgán a chcete sa zapojiť do nástroja OiRA, odporúčame vám najskôr si prečítať memorandum OiRA o porozumení, ktoré predstavuje základ spolupráce s agentúrou EU-OSHA (a ktoré musia podpísať všetci členovia komunity OiRA). Ak máte aj naďalej záujem, obráťte sa na vaše národné kontaktné miesto a informujte ich o svojom záujme.

V rámci zásad pre partnerstvá OiRA majú prioritu organizácie a členské štáty EÚ. Pre organizácie a štáty mimo EÚ ponúka agentúra EU-OSHA možnosť bezplatného stiahnutia generátora nástrojov OiRA (webová aplikácia na vývoj nástrojov na hodnotenie rizík).

Pamätajte na to, že:

 • Používanie tohto softvéru si vyžaduje znalosti systému Plone.
 • Agentúra EU-OSHA softvér neustále aktualizuje.
 • Zdrojový kód aplikácie OiRA sa poskytuje na základe všeobecnej verejnej licencie.