Ako vykonávať hodnotenie rizík

Na úrovni EÚ neexistujú žiadne pevné pravidlá o tom, ako by sa mali vykonávať hodnotenia rizík (pozrite si osobitné právne predpisy týkajúce sa hodnotenia rizík vo svojej krajine). Existujú však dve zásady, ktoré by sa pri prístupe k hodnoteniu rizík mali vždy zohľadňovať:

 • zorganizovať hodnotenie tak, aby sa zabezpečilo riešenie všetkých príslušných nebezpečenstiev a rizík (napr. neprehliadať úlohy, ako napr. upratovanie, ktoré by sa mohlo vykonávať mimo bežných pracovných hodín, alebo pomocné oddelenia, napr. lisovanie odpadu);

 • po identifikovaní rizika začínať hodnotenie od prvých zásad otázkami, či je možné riziko odstrániť.

Nástroje OiRA sú určené na pomoc organizáciám v tomto procese. Poskytujú usmernenia, aby sa k hodnoteniu rizík pristupovalo štruktúrovaným spôsobom, a zahŕňajú množstvo praktických riešení s cieľom usmerniť používateľa pri prijímaní opatrení. Národní partneri OiRA dbajú na to, aby sa zohľadnila široká škála možných rizík v konkrétnom odvetví na vnútroštátnej úrovni. 

Európska príručka na hodnotenie rizík na pracovisku navrhuje prístup založený na niekoľkých odlišných krokoch. Toto nie je jediná metóda na vykonávanie hodnotenia rizík, existuje množstvo metodík na dosiahnutie rovnakého cieľa. Nejestvuje jediný „správny“ spôsob na to, ako vykonávať hodnotenie rizík a v rôznych situáciách môžu byť vhodné rôzne prístupy.

Neexistuje jediný správny spôsob vykonania hodnotenia rizík a za rôznych okolností môžu byť vhodné rozličné prístupy. V prípade väčšiny podnikov, najmä malých a stredných podnikov, sa overil postup na základe jednotlivých krokov (zahŕňajúci prvky riadenia rizík), ako je uvedený nižšie.

 • Krok 1 Určenie nebezpečenstiev a rizikových skupín
  • Identifikovanie tých vecí v práci, ktoré môžu spôsobiť ujmu, a pracovníkov, ktorí môžu byť vystavení nebezpečenstvu.
 • Krok 2. Posúdenie rizík a určenie prioritných rizík
  • Odhad existujúcich rizík (závažnosť a pravdepodobnosť možnej ujmy) a ich zoradenie podľa dôležitosti.
 • Krok 3. Rozhodovanie o preventívnych opatreniach a ich uvedenie do praxe
  • Identifikovanie vhodných opatrení na odstránenie alebo kontrolu rizík a prijatie opatrení. Zavedenie preventívnych a ochranných opatrení do praxe prostredníctvom plánu prioritizácie.
 • 4. krok: Monitorovanie a kontrola
  • Hodnotenie by sa malo v pravidelných intervaloch kontrolovať, aby bolo stále aktuálne.

Všetky nástroje OiRA sa riadia uvedenými krokmi. 

Zaznamenávanie hodnotenia rizík

Majú sa viesť záznamy o výsledkoch hodnotenia rizík pri práci. Tieto záznamy sa môžu použiť ako základ na:

 • informovanie dotknutých osôb,
 • posúdenie toho, či boli zavedené potrebné opatrenia,
 • poskytnutie dôkazov dozorným orgánom,
 • prehodnotenie pri zmene okolností.

Odporúča sa urobiť záznam prinajmenšom týchto údajov:

 • meno a funkcia osoby (osôb), ktorá vykonala preskúmanie

 • zistené nebezpečenstvá a riziká

 • skupiny zamestnancov, ktoré sú vystavené konkrétnym rizikám

 • potrebné ochranné opatrenia

 • podrobné údaje o zavádzaní opatrení, napríklad meno zodpovednej osoby a dátum

 • informácie o nadväznom monitorovaní a kontrole postupu vrátane dátumov a zúčastnených osôb

 • informácie o zapojení zamestnancov a ich zástupcov do procesu hodnotenia rizík.

Záznamy z hodnotení sa majú vypracovať po konzultácii s pracovníkmi a v spolupráci s nimi a/alebo ich zástupcami, a majú sa im sprístupniť na informačné účely. Dotknutí pracovníci majú byť v každom prípade informovaní o výsledku jednotlivých hodnotení, ktoré sa týkajú ich pracoviska, a o opatreniach, ktoré sa majú prijať na základe týchto hodnotení.

Nástroje OiRA poskytujú rôzne správy s cieľom poskytnúť záznamy o vykonanom hodnotení rizika a opatreniach, o ktorých sa rozhodlo.