EU and national stakeholders

Zainteresované strany na európskej a národnej úrovni

Sociálni partneri na úrovni EÚ alebo členských štátov, ktorí majú záujem stať sa partnerom OiRA, poskytovať podporu agentúre EU-OSHA pri propagácii nástrojov OiRA alebo spolupracovať s existujúcimi partnermi OiRA.

Ako nástroj OiRA funguje?

OiRA je online platforma, ktorá pozostáva z generátora nástrojov OiRA (kde vývojári môžu vytvárať sektorové nástroje) a sektorových nástrojov OiRA, ktoré sú dostupné prostredníctvom interaktívnej webovej lokality.
Generátor nástrojov OiRA sa poskytuje zadarmo európskym sektorovým partnerom ako aj národným orgánom a orgánom EÚ. Národným sektorovým partnerom sa odporúča spolupracovať s príslušným partnerom OiRA v danom členskom štáte. 
Partneri môžu použiť generátor nástroja OiRA na vytvorenie nástrojov na hodnotenie rizík pre rôzne sektory v ich štátnom jazyku, ktoré budú prispôsobené vnútroštátnym právnym predpisom. Tieto nástroje — sektorové nástroje OiRA — sú potom sprístupnené pre mikropodniky a malé podniky na vykonávanie hodnotenia rizík.

Kto sa môže stať partnerom?

Sektoroví sociálni partneri (organizácie zamestnávateľov a zamestnancov) na úrovni EÚ a národné orgány (ministerstvá, inšpektoráty práce, inštitúty BOZP a pod.). Národným sektorovým partnerom sa odporúča spolupracovať s príslušným partnerom OiRA v danom členskom štáte.
Prehľad aktuálnych národných partnerov sa nachádza tu a prehľad európskych partnerov tu.

Zapojenie sociálnych partnerov

V prípade, že národný orgán verejnej moci/národný inštitút BOZP prevezme vedúcu úlohu pri vývoji nástroja (nástrojov) OiRA, mali by zapojiť sociálnych partnerov (a iných partnerov) do vývoja a šírenia nástroja OiRA v súlade s vnútroštátnymi postupmi v príslušnom členskom štáte.

Obrázok
OiRA EU national stakeholders

Kto môže používať nástroje?

Nástroj OiRA môže použiť ktokoľvek, kto chce posúdiť možné zdravotné a bezpečnostné riziká na pracovisku. OiRA je však nástroj navrhnutý tak, že má najväčšiu cenu pre menšie podniky.
Nástroj OiRA je navrhnutý na ich podporu pri hodnotení rizík na pracovisku a na pomoc pri vytvorení zdokumentovaného hodnotenia rizík vrátane akčného plánu prispôsobeného požiadavkám podniku.

Sieť IRAT

Sieť IRAT je zložená z inštitúcií pre BOZP a ministerstiev, ktoré vyvinuli vlastný bezplatný interaktívny nástroj na hodnotenie rizík (IRAT). Hoci sa ich nástroje na hodnotenie rizík môžu líšiť, všetky tieto inštitúcie sledujú rovnaký cieľ: pomôcť mikropodnikom a malým podnikom v procese hodnotenia ich rizík, osloviť maximálny počet mikropodnikov alebo malých podnikov, ako aj priebežne udržiavať a aktualizovať ich softvér.

Štatistika nástroja OiRA

Prehľad štatistík nástroja OiRA za posledné roky. Tieto informácie zahŕňajú počet vyvinutých nástrojov, počet používateľov, počet vykonaných hodnotení rizík, ako aj informácie o pripravovaných nástrojoch.

Otvorený zdrojový kód/zdieľanie

Nástroje OiRA a všetok ich obsah sú voľne prístupné a môžu ich využívať ďalší partneri OiRA pri vývoji svojich nástrojov. Táto informácia sa týka iba textového obsahu v nástrojoch. Fotografie/obrázky môžu mať osobitné autorské práva a každý vývojár je zodpovedný za ošetrenie právnych aspektov používania konkrétnych obrazového materiálu.
Zdieľanie sa vykonáva prostredníctvom licencií Creative Commons. Táto forma licencie používateľom ponúka príležitosť zdieľať a prispôsobovať diela pri dodržaní niektorých určených podmienok, napríklad dané dielo musí byť nekomerčné a musí byť správne uvedený jeho tvorca. Ďalšie informácie nájdete na lokalitách http://creativecommons.org/ a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Informácie pre vývojárov nástroja

Toto je oficiálna príručka editora (návod) systému OiRA určená pre všetkých partnerov systému OiRA a pre tých, ktorí vyvíjajú nástroje v spolupráci s partnermi systému OiRA. Obsahuje podrobné pokyny o tom, ako používať systém riadenia obsahu na vytváranie nástrojov.