Cieľ hodnotenia rizík

Zamestnávatelia sú v zásade povinní zaručiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov na všetkých pracoviskách a vo všetkých aspektoch súvisiacich s prácou. Účelom vykonania hodnotenia rizík je umožniť zamestnávateľovi prijať opatrenia potrebné na ochranu pracovníkov.

K týmto opatreniam patrí:

  • odstraňovanie a prevencia pracovných rizík.

  • poskytovanie informácií zamestnancom;

  • zabezpečenie vzdelávania pre zamestnancov;

  • zabezpečenie organizácie a prostriedkov na zavedenie potrebných opatrení.

Zatiaľ čo cieľ hodnotenia rizík zahŕňa prevenciu pracovných rizík, a to by malo byť vždy cieľom, v praxi sa to nie vždy bude dať dosiahnuť. Ak nie je možné odstrániť riziká, mali by sa obmedziť a zvyšné riziká kontrolovať. Neskôr sa v rámci hodnotiaceho programu tieto zvyšné riziká opätovne posúdia a možnosť odstránenia rizika sa prípadne môže opätovne posúdiť z hľadiska nových poznatkov.

Hodnotenie rizík má byť štruktúrované a aplikované tak, aby zamestnávateľom pomohlo:

  • určiť nebezpečenstvá, ktoré vznikajú pri práci a posúdiť riziká spojené s týmito nebezpečenstvami; určiť, aké opatrenia majú prijať na ochranu zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov a iných pracovníkov s náležitým zohľadnením legislatívnych požiadaviek;

  • vyhodnotiť riziká s cieľom čo najvhodnejšie vybrať používané pracovné prostriedky, chemické látky alebo prípravky, vybavenie pracoviska a zorganizovať prácu;

  • skontrolovať, či sú zavedené opatrenia primerané;

  • stanoviť priority pre akcie, ak sa zistí na základe hodnotenia, že sú potrebné ďalšie opatrenia;

  • preukázať sebe samým, príslušným orgánom, zamestnancom a ich zástupcom, že boli posúdené všetky faktory týkajúce sa práce a že sa uskutočnilo informované právoplatné posúdenie rizík a opatrení potrebné na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti;

  • zabezpečiť, aby preventívne opatrenia a pracovné a výrobné metódy, ktoré sa pokladajú za potrebné a ktoré sa realizujú na základe hodnotenia rizík, zabezpečili zvýšenie úrovne ochrany zamestnancov.