Micro and Small Enterprises (MSEs)

Mikropodniky a malé podniky.

Mikropodniky a malé podniky, ktoré sa zaujímajú o nástroj alebo sa chcú dozvedieť viac o OiRA vo svojej krajine/odvetví

Hodnotenie rizík

Hodnotenie rizík je proces posudzovania rizík ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie zamestnancov na pracovisku. Je to systematické posudzovanie všetkých aspektov práce, ktoré berie to úvahy:

  • čo by mohlo spôsobiť úraz alebo ujmu,
  • či je možné nebezpečenstvá eliminovať a ak nie,
  • ktoré preventívne alebo ochranné opatrenia sa majú zaviesť na kontrolu rizík.

Viac informácií o hodnotení rizík nájdete na stránke Hodnotenie rizík.

Nástroje

Nástroje OiRA umožňujú mikropodnikom a malým podnikom vykonávať hodnotenia rizík. Tieto nástroje sú bezplatne k dispozícii na stiahnutie a prístup k nim možno získať jednoduchým kliknutím na príslušný odkaz. Väčšina nástrojov je vyvinutá pre konkrétne odvetvie alebo pododvetvie, ale niektoré sú založené aj na špecifických rizikách alebo činnostiach, ako sú psychosociálne riziká alebo práca v uzavretých priestoroch alebo na strechách.

Nástroje OiRA

Obrázok
OiRA MSEs

Kontakt/webová stránka partnerov

Ak chcete nájsť partnera OiRA vo svojej krajine, kliknite na nasledujúci odkaz.

Národní partneri OiRA

Ako používať OiRA?

Ak chcete začať prvé hodnotenie rizík, vyhľadajte nástroj, ktorý vás zaujíma, výberom príslušnej krajiny a odvetvia/činnosti na stránke nástrojov OiRA. Poznámka: Zatiaľ čo partneri OiRA naďalej vyvíjajú nové nástroje, nie všetky odvetvia sú zastúpené vo všetkých partnerských krajinách. Po nájdení nástroja, o ktorý sa zaujímate, kliknite na „Začať hodnotenie rizík“ a vytvorte si používateľský účet OiRA – je to jednoduchý a rýchly proces. Registrácia vám umožňuje jednoducho kedykoľvek sa prihlásiť, aby ste mohli pokračovať v predchádzajúcich hodnoteniach alebo začať nové.

Zaujímavé videá a propagačné materiály

EU-OSHA a ďalšie zainteresované strany EÚ vytvorili praktické zdroje vrátane videí a infografiky až po tradičnejšie prípadové štúdie a prezentácie na propagáciu OiRA. Všetky materiály sú bezplatne k dispozícii tu. Materiály jednotlivých členských štátov sa nachádzajú na príslušných webových stránkach národných partnerov OiRA.

Odkazy na ďalšie praktické zdroje agentúry EU-OSHA

Materiály, ktoré sú k dispozícii tu, pripravila agentúra EU-OSHA a ďalšie zainteresované strany EÚ a obsahujú videá a infografiku, ako aj tradičnejšie prípadové štúdie a prezentácie. Všetky materiály sú k dispozícii zadarmo. Materiály OiRA jednotlivých členských štátov nájdete na webových stránkach partnerov OiRA.

Informácie o ochrane údajov

Účelom spracovateľskej operácie vašich osobných údajov je vytvorenie používateľského účtu v nástroji OiRA (Online interactive Risk Assessment) a prihlásenie do tohto účtu, vypracúvanie hodnotení rizík, akčných plánov a správ. Na zasielanie informačných bulletinov (ak ste aktivovali túto možnosť) sa môžu použiť e-mailové adresy. Aplikácia OiRA je nástroj, ktorý vám poskytuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA).
Viac informácií o ochrane údajov nájdete na našej stránke Ochrana údajov.