Hodnotenie rizík – úlohy a povinnosti

Bezpečnosť a zdravie pracovníkov v Európe chráni prístup založený na hodnotení a riadení rizík. Na účely vykonávania efektívneho hodnotenia rizík na pracovisku musia všetci zainteresovaní jasne chápať právny kontext, pojmy, proces hodnotenia rizík a úlohu, ktorú majú zohrávať hlavní aktéri tohto procesu.

Úlohy a povinnosti zamestnancov

Je dôležité, aby sa zamestnanci podieľali na hodnotení rizík. Poznajú problémy a majú informácie o tom, čo sa v skutočnosti deje, keď vykonávajú svoje úlohy alebo činnosti, preto je potrebné, aby sa zapájali do hodnotenia. Ich praktické poznatky alebo spôsobilosti často bývajú potrebné aj pri príprave účinných preventívnych opatrení.

Participácia zamestnancov nie je len právom, ale je aj základom efektívneho a účinného riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zo strany zamestnávateľa.

Zamestnanci a/alebo ich zástupcovia majú právo resp. povinnosť:

 • konzultovať o prípravách na zorganizovanie hodnotenia rizík a vymenovanie osôb na vykonanie tejto úlohy;
 • podieľať sa na hodnotení rizík;
 • upozorniť svojich nadriadených alebo zamestnávateľov na predpokladané riziká;
 • nahlásiť akékoľvek zmeny na pracovisku;
 • byť informovaní o rizikách ohrozujúcich ich bezpečnosť a zdravie a o opatreniach potrebných na elimináciu alebo obmedzenie týchto rizík;
 • zapájať sa do rozhodovacieho procesu o preventívnych a ochranných opatreniach, ktoré sa majú zaviesť;
 • požiadať zamestnávateľa, aby prijal vhodné opatrenia a predložil návrhy na minimalizovanie nebezpečenstiev alebo odstránenie nebezpečenstva pri zdroji;
 • spolupracovať so zamestnávateľom na zaistení bezpečnosti pracovného prostredia;
 • byť poučení/dostať inštrukcie o opatreniach, ktoré sa majú zaviesť;
 • starať sa, pokiaľ možno, o svoju bezpečnosť a zdravie, ako aj bezpečnosť a zdravie iných osôb, ktoré sú ovplyvnené ich konaním v súlade s poučením a inštrukciami zamestnávateľa.

Okrem toho je dôležité poučiť zástupcov zamestnancov, aby porozumeli hodnoteniu rizík a svojej úlohe v tomto hodnotení.

Nástroje OiRA poskytujú rôzne možnosti zapojenia a informovania pracovníkov a ich zástupcov, ako napríklad zdieľanie obsahu nástrojov alebo záverečných správ, alebo v niektorých prípadoch prepracovanejšie prístupy. Pozrite si nástroje na národnej úrovni, kde nájdete rôzne možnosti, ako sú školenia a pozvánky, aby ste sa mohli priamo online podieľať na hodnotení rizík. 

Práva a povinnosti zamestnávateľov

Zamestnávatelia majú dôsledne pripraviť svoje kroky na splnenie povinnosti v oblasti hodnotenia rizík a majú zaviesť opatrenia potrebné pre bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov. Odporúčajú sa im uvedené kroky: 

 • zadanie, organizovanie a koordinovanie hodnotenia;
 • menovanie zodpovedných osôb na vykonanie hodnotenia; osoba hodnotiaca riziko môže byť:
  • samotný zamestnávateľ,
  • zamestnanec určený zamestnávateľom,
  • externý hodnotiteľ a poskytovateľ služby, v prípade nedostatku kompetentného personálu na pracovisku.
 • konzultovanie so zástupcami zamestnancov o opatreniach na vymenovanie tých, ktorí budú vykonávať hodnotenia,
 • poskytnutie potrebných informácií, odbornej prípravy, zdrojov a podpory hodnotiteľom, ktorí sú vlastnými zamestnancami zamestnávateľa,
 • zabezpečenie primeranej koordinácie medzi hodnotiteľmi (ak je to relevantné),
 • zapojenie manažmentu a podpora účasti zamestnancov,
 • určenie opatrení, ktoré sa majú prijať na preskúmanie a revíziu hodnotenia rizík,
 • zabezpečenie toho, aby preventívne a ochranné opatrenia zohľadňovali výsledky hodnotenia,
 • zabezpečenie vypracovania záznamov z hodnotenia rizík,
 • monitorovanie ochranných a preventívnych opatrení na zachovanie ich účinnosti,
 • informovanie zamestnancov a/alebo ich zástupcov o výsledkoch hodnotenia a zavedených opatreniach (sprístupnenie záznamov).